Chính sách hợp tác phát triển của Liên minh Châu Âu

Bộ

Đỗ Tá Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 01/01/2009

Quan hệ Việt Nam-EU, Viện trợ phát triển chính thức, ODA, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Đỗ Tá Khánh làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung chính sách ODA của EU, tình hình thực hiện ODA của EU những năm gần đây, thực trạng sử dụng ODA của Việt Nam và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng ODA từ EU.
Các tin khác

Chính sách hợp tác phát triển của Liên minh Châu Âu

Bộ

Đỗ Tá Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 01/01/2009

Quan hệ Việt Nam-EU, Viện trợ phát triển chính thức, ODA, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Đỗ Tá Khánh làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung chính sách ODA của EU, tình hình thực hiện ODA của EU những năm gần đây, thực trạng sử dụng ODA của Việt Nam và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng ODA từ EU.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam