Điều tra, phân tích thực trạng môi trường nông thôn Bắc Miền Trung nước ta trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

Bộ

Trần Ngọc Ngoạn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2007 - 01/01/2009

Môi trường nông thôn, Phát triển bền vững, Bảo vệ môi trường

Nội dung:


Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Trần Ngọc Ngoạn làm chủ nhiệm. Dự án tập trung vào vấn đề điều tra, phân tích đánh giá thực trạng môi  trường nông thôn khu vực Bắc Miền Trung nước ta, các nguồn tài nguyên sinh thái trong vùng (các vấn đề về việc tái trồng rừng, kiểm soát lũ lụt, quản lý đất, nước). Qua đó đề xuất kiến nghị về các chính sách, biện pháp quản luận về khung thể chế phát triển bền vững. Chương 2: Cấu trúc và hoạt động khung thể chế phát triển bền vững một số nước Đông Nam Á. Chương 3: Những thành công và chưa thành công của các khung thể chế phát triển bền vững, nguyên nhân, bài học cho Việt Nam.

Các tin khác

Điều tra, phân tích thực trạng môi trường nông thôn Bắc Miền Trung nước ta trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

Bộ

Trần Ngọc Ngoạn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2007 - 01/01/2009

Môi trường nông thôn, Phát triển bền vững, Bảo vệ môi trường

Nội dung:


Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Trần Ngọc Ngoạn làm chủ nhiệm. Dự án tập trung vào vấn đề điều tra, phân tích đánh giá thực trạng môi  trường nông thôn khu vực Bắc Miền Trung nước ta, các nguồn tài nguyên sinh thái trong vùng (các vấn đề về việc tái trồng rừng, kiểm soát lũ lụt, quản lý đất, nước). Qua đó đề xuất kiến nghị về các chính sách, biện pháp quản luận về khung thể chế phát triển bền vững. Chương 2: Cấu trúc và hoạt động khung thể chế phát triển bền vững một số nước Đông Nam Á. Chương 3: Những thành công và chưa thành công của các khung thể chế phát triển bền vững, nguyên nhân, bài học cho Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam