Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội và quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Quốc Hùng

Viện Kinh tế Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2005 - 13/04/2024

Môi trường, Quản lý Nhà nước, Phát triển kinh tế-xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quốc Hùng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, lập luận, diễn giải nội dung, vai trò, xu hướng vận động của mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo định hướng phát triển bền vững. Trên cơ sở này, khắc hoạ các khả năng, điều kiện và đề xuất các kiến nghị, giải pháp phát triển nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế- xã hội và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.

Các tin khác

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội và quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Quốc Hùng

Viện Kinh tế Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2005 - 13/04/2024

Môi trường, Quản lý Nhà nước, Phát triển kinh tế-xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quốc Hùng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, lập luận, diễn giải nội dung, vai trò, xu hướng vận động của mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo định hướng phát triển bền vững. Trên cơ sở này, khắc hoạ các khả năng, điều kiện và đề xuất các kiến nghị, giải pháp phát triển nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế- xã hội và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam