Một số vấn đề về cộng đồng người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga hiện nay

Bộ

Trần Thị Kim Dung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2008 - 01/01/2009

Lao động, Lao động Việt Nam ở nước ngoài, Xuất khẩu lao động

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Trần Thị Kim Dung làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu về cộng đồng người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga và một số vấn đề nổi bật hiện nay từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách đối với cả Việt Nam và Liên bang Nga. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Phân tích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga nói riêng và chính sách của Liên bang Nga đối với người lao động nước ngoài, tác động của chính sách này đến người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga; Phân tích thực trạng cộng đồng người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga trong bối cảnh mới hiện nay; Xem xét và đánh giá những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với cộng đồng người Việt Nam tại một số nước Đông Âu trên các khía cạnh: điều kiện pháp lý, ngành nghề, môi tr­ường hoạt động, sự hoà nhập với người bản địa, điều kiện học hành, phát triển của bản thân và con cái…; Xác định rõ vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với n­ước sở tại và đối với Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với tư cách là cầu nối  trong việc tăng cư­ờng quan hệ kinh tế - văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Nga và một số nước Đông Âu; Đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý người nước ngoài của Việt Nam về vấn đề người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga.

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Trần Thị Kim Dung làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu về cộng đồng người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga và một số vấn đề nổi bật hiện nay từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách đối với cả Việt Nam và Liên bang Nga. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Phân tích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga nói riêng và chính sách của Liên bang Nga đối với người lao động nước ngoài, tác động của chính sách này đến người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga; Phân tích thực trạng cộng đồng người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga trong bối cảnh mới hiện nay; Xem xét và đánh giá những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với cộng đồng người Việt Nam tại một số nước Đông Âu trên các khía cạnh: điều kiện pháp lý, ngành nghề, môi tr­ường hoạt động, sự hoà nhập với người bản địa, điều kiện học hành, phát triển của bản thân và con cái…; Xác định rõ vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với n­ước sở tại và đối với Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với tư cách là cầu nối  trong việc tăng cư­ờng quan hệ kinh tế - văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Nga và một số nước Đông Âu; Đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý người nước ngoài của Việt Nam về vấn đề người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga.

Các tin khác

Một số vấn đề về cộng đồng người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga hiện nay

Bộ

Trần Thị Kim Dung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2008 - 01/01/2009

Lao động, Lao động Việt Nam ở nước ngoài, Xuất khẩu lao động

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Trần Thị Kim Dung làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu về cộng đồng người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga và một số vấn đề nổi bật hiện nay từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách đối với cả Việt Nam và Liên bang Nga. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Phân tích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga nói riêng và chính sách của Liên bang Nga đối với người lao động nước ngoài, tác động của chính sách này đến người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga; Phân tích thực trạng cộng đồng người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga trong bối cảnh mới hiện nay; Xem xét và đánh giá những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với cộng đồng người Việt Nam tại một số nước Đông Âu trên các khía cạnh: điều kiện pháp lý, ngành nghề, môi tr­ường hoạt động, sự hoà nhập với người bản địa, điều kiện học hành, phát triển của bản thân và con cái…; Xác định rõ vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với n­ước sở tại và đối với Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với tư cách là cầu nối  trong việc tăng cư­ờng quan hệ kinh tế - văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Nga và một số nước Đông Âu; Đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý người nước ngoài của Việt Nam về vấn đề người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga.

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Trần Thị Kim Dung làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu về cộng đồng người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga và một số vấn đề nổi bật hiện nay từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách đối với cả Việt Nam và Liên bang Nga. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Phân tích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga nói riêng và chính sách của Liên bang Nga đối với người lao động nước ngoài, tác động của chính sách này đến người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga; Phân tích thực trạng cộng đồng người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga trong bối cảnh mới hiện nay; Xem xét và đánh giá những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với cộng đồng người Việt Nam tại một số nước Đông Âu trên các khía cạnh: điều kiện pháp lý, ngành nghề, môi tr­ường hoạt động, sự hoà nhập với người bản địa, điều kiện học hành, phát triển của bản thân và con cái…; Xác định rõ vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với n­ước sở tại và đối với Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với tư cách là cầu nối  trong việc tăng cư­ờng quan hệ kinh tế - văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Nga và một số nước Đông Âu; Đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý người nước ngoài của Việt Nam về vấn đề người lao động Việt Nam ở Liên bang Nga.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam