Một số nét cơ bản về diện mạo đặc trung và vai trò của văn hoá Châu Âu

Bộ

Trần Thị Phương Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 01/01/2009

Văn hoá, Văn hoá Châu Âu

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Trần Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung làm rõ diện mạo văn hóa Châu Âu qua các thời kì lịch sử, các trào lưu tư tưởng và tinh thần; Làm rõ diện mạo của các vùng văn hóa Châu Âu và đặc điểm của chúng; Xác định những đặc trưng cơ bản của văn hóa Châu Âu; Xác định vai trò của văn hóa Châu Âu đối với liên kết trong và các liên kết ngoài; Quan điểm về một nền văn hoá chung của Châu Âu, hay diện mạo văn hoá của Châu Âu; Diên mạo văn hoá Châu Âu qua từng thời kỳ; Gợi ý cho quan hệ văn hóa Việt Nam – Châu Âu.

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Trần Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung làm rõ diện mạo văn hóa Châu Âu qua các thời kì lịch sử, các trào lưu tư tưởng và tinh thần; Làm rõ diện mạo của các vùng văn hóa Châu Âu và đặc điểm của chúng; Xác định những đặc trưng cơ bản của văn hóa Châu Âu; Xác định vai trò của văn hóa Châu Âu đối với liên kết trong và các liên kết ngoài; Quan điểm về một nền văn hoá chung của Châu Âu, hay diện mạo văn hoá của Châu Âu; Diên mạo văn hoá Châu Âu qua từng thời kỳ; Gợi ý cho quan hệ văn hóa Việt Nam – Châu Âu.

Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong 4 phần. Phần 1: Quan điểm về một nền văn hoá chung Châu Âu, diện mạo văn hoá Châu Âu. Phần 2: Đặc trưng của văn hóa Châu Âu. Phần 3:  Vai trò của văn hóa Châu Âu. Phần 4: Gợi ý cho quan hệ văn hoá Việt Nam – Châu Âu.

Các tin khác

Một số nét cơ bản về diện mạo đặc trung và vai trò của văn hoá Châu Âu

Bộ

Trần Thị Phương Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 01/01/2009

Văn hoá, Văn hoá Châu Âu

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Trần Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung làm rõ diện mạo văn hóa Châu Âu qua các thời kì lịch sử, các trào lưu tư tưởng và tinh thần; Làm rõ diện mạo của các vùng văn hóa Châu Âu và đặc điểm của chúng; Xác định những đặc trưng cơ bản của văn hóa Châu Âu; Xác định vai trò của văn hóa Châu Âu đối với liên kết trong và các liên kết ngoài; Quan điểm về một nền văn hoá chung của Châu Âu, hay diện mạo văn hoá của Châu Âu; Diên mạo văn hoá Châu Âu qua từng thời kỳ; Gợi ý cho quan hệ văn hóa Việt Nam – Châu Âu.

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Trần Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung làm rõ diện mạo văn hóa Châu Âu qua các thời kì lịch sử, các trào lưu tư tưởng và tinh thần; Làm rõ diện mạo của các vùng văn hóa Châu Âu và đặc điểm của chúng; Xác định những đặc trưng cơ bản của văn hóa Châu Âu; Xác định vai trò của văn hóa Châu Âu đối với liên kết trong và các liên kết ngoài; Quan điểm về một nền văn hoá chung của Châu Âu, hay diện mạo văn hoá của Châu Âu; Diên mạo văn hoá Châu Âu qua từng thời kỳ; Gợi ý cho quan hệ văn hóa Việt Nam – Châu Âu.

Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong 4 phần. Phần 1: Quan điểm về một nền văn hoá chung Châu Âu, diện mạo văn hoá Châu Âu. Phần 2: Đặc trưng của văn hóa Châu Âu. Phần 3:  Vai trò của văn hóa Châu Âu. Phần 4: Gợi ý cho quan hệ văn hoá Việt Nam – Châu Âu.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam