Tự do hoá thương mại và đầu tư trong quan hệ kinh tế quốc tế của Liên hiệp Châu Âu

Bộ

Bùi Nhật Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2008

Quan hệ kinh tế quốc tế, Tự do hoá thương mại, Đầu tư

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung những điều chỉnh chính sách của EU liên quan đến quá trình tự do hoá thương mại và đầu tư của EU và những tác động của việc điều chỉnh chính sách.
Các tin khác

Tự do hoá thương mại và đầu tư trong quan hệ kinh tế quốc tế của Liên hiệp Châu Âu

Bộ

Bùi Nhật Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2008

Quan hệ kinh tế quốc tế, Tự do hoá thương mại, Đầu tư

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung những điều chỉnh chính sách của EU liên quan đến quá trình tự do hoá thương mại và đầu tư của EU và những tác động của việc điều chỉnh chính sách.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam