Tây Ban Nha sau 20 năm hội nhập EU – thành công và những bài học kinh nghiệm

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 01/01/2008

Liên minh Châu Âu, Hội nhập EU, Hội nhập quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu quá trình cải cách và hội nhập rất thành công của Tây Ban Nha vào EU, từ đó rút ra những bài học mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình cải cách và hội nhập. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Xem xét quá trình hội nhập vào EU của Tây Ban Nha qua từng cột mốc quan trọng như gia nhập EU, tham gia vào liên minh hải quan, tham gia Đạo luật về một Châu Âu đơn nhất, tham gia Hiệp ước Maastrichrt, hiệp ước Amsterdam, gia nhập Liên minh tiền tệ Châu Âu, tham gia hiệp ước Nice, tham gia soạn thảo và thông qua Hiến pháp Châu Âu; Phân tích những thành công trong cải cách chính trị của Tây Ban Nha chuyển từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ, thích ứng với những tiêu chuẩn của EU; Phân tích những cải cách và điều chỉnh về chính sách kinh tế mà Tây Ban Nha áp dụng sau khi gia nhập EU nhằm hài hoà chính sách quốc gia và những chính sách của EU, tìm hiểu nội dung, nguyên nhân và mục tiêu của những thay đổi này; Phân tích những thành công và những hạn chế của nền kinh tế Tây Ban Nha sau 20 năm đổi mới và hội nhập vào EU; Rút ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới từ kinh nghiệm của Tây Ban Nha.
Các tin khác

Tây Ban Nha sau 20 năm hội nhập EU – thành công và những bài học kinh nghiệm

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 01/01/2008

Liên minh Châu Âu, Hội nhập EU, Hội nhập quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu quá trình cải cách và hội nhập rất thành công của Tây Ban Nha vào EU, từ đó rút ra những bài học mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình cải cách và hội nhập. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Xem xét quá trình hội nhập vào EU của Tây Ban Nha qua từng cột mốc quan trọng như gia nhập EU, tham gia vào liên minh hải quan, tham gia Đạo luật về một Châu Âu đơn nhất, tham gia Hiệp ước Maastrichrt, hiệp ước Amsterdam, gia nhập Liên minh tiền tệ Châu Âu, tham gia hiệp ước Nice, tham gia soạn thảo và thông qua Hiến pháp Châu Âu; Phân tích những thành công trong cải cách chính trị của Tây Ban Nha chuyển từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ, thích ứng với những tiêu chuẩn của EU; Phân tích những cải cách và điều chỉnh về chính sách kinh tế mà Tây Ban Nha áp dụng sau khi gia nhập EU nhằm hài hoà chính sách quốc gia và những chính sách của EU, tìm hiểu nội dung, nguyên nhân và mục tiêu của những thay đổi này; Phân tích những thành công và những hạn chế của nền kinh tế Tây Ban Nha sau 20 năm đổi mới và hội nhập vào EU; Rút ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới từ kinh nghiệm của Tây Ban Nha.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam