Phát triển bền vững vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bộ

Lâm Thị Mai Lan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2008 - 21/04/2024

Phát triển bền vững, Phát triển vùng, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Lâm Thị Mai Lan làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học của phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và đi sâu nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Đề xuất một số khuyến nghị và các giải pháp phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Các tin khác

Phát triển bền vững vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bộ

Lâm Thị Mai Lan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2008 - 21/04/2024

Phát triển bền vững, Phát triển vùng, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Lâm Thị Mai Lan làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học của phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và đi sâu nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Đề xuất một số khuyến nghị và các giải pháp phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam