Tin học hóa Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

Bộ

Nguyễn Hồng Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2006 - 01/01/2008

Thông tin-thư viện, CSDL thư viện

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Hồng Quang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung  cập nhật các tư liệu chưa được xử lý vào cơ sở dữ liệu máy tính; Kiểm soát được nguồn tài liệu hiện có; Tra cứu nhanh tài liệu hiện có; Phục vụ tốt cán bộ nghiên cứu trong khâu tìm kiếm tư liệu, thông tin; Tích hợp Cơ sở dữ liệu toàn Viện KHXH, kết nối mạng quốc gia và quốc tế.
Các tin khác

Tin học hóa Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

Bộ

Nguyễn Hồng Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2006 - 01/01/2008

Thông tin-thư viện, CSDL thư viện

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Hồng Quang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung  cập nhật các tư liệu chưa được xử lý vào cơ sở dữ liệu máy tính; Kiểm soát được nguồn tài liệu hiện có; Tra cứu nhanh tài liệu hiện có; Phục vụ tốt cán bộ nghiên cứu trong khâu tìm kiếm tư liệu, thông tin; Tích hợp Cơ sở dữ liệu toàn Viện KHXH, kết nối mạng quốc gia và quốc tế.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam