Những vấn đề kinh tế – chính trị cơ bản của Châu Âu ngày nay

Bộ

Bùi Huy Khoát

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

Châu Âu, Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Bùi Huy Khoát  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những vấn đề kinh tế - chính trị cơ bản của Châu Âu hiện nay và những ảnh hưởng của nó tới quan hệ của Châu Âu với các đối tác, trong đó có Việt Nam.
Các tin khác

Những vấn đề kinh tế – chính trị cơ bản của Châu Âu ngày nay

Bộ

Bùi Huy Khoát

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

Châu Âu, Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Bùi Huy Khoát  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những vấn đề kinh tế - chính trị cơ bản của Châu Âu hiện nay và những ảnh hưởng của nó tới quan hệ của Châu Âu với các đối tác, trong đó có Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam