Hiện trạng và vai trò của các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong đời sống của người Tày, Nùng các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Yên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2006 - 01/01/2008

Văn hoá, Văn hoá tín ngưỡng, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Yên. Mục tiêu thực hiện đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của người Tày, Nùng làm cơ sở cho việc điều tra, khảo sát thực tế sinh hoạt văn hoá của nhóm dân tộc này, vai trò và tác động của nó trong đời sống xã hội hiện tại, từ đó đưa ra những kiến nghị đóng góp cho công tác xây dựng đời sống văn hoá tinh thần của người Tày, Nùng miền núi Đông Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong năm chương. Chương 1. Tổng quan về người Tày, Nùng và tín ngưỡng, tôn giáo của người Tày, Nùng. Chương 2. Sự hình thành và biến đổi của các hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng Tày, Nùng. Chương 3. Các hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Chương 4. Hiện trạng sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Chương 5. Vai trò của các hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng trong đời sống của người Tày, Nùng ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam.
Các tin khác

Hiện trạng và vai trò của các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong đời sống của người Tày, Nùng các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Yên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2006 - 01/01/2008

Văn hoá, Văn hoá tín ngưỡng, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Yên. Mục tiêu thực hiện đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của người Tày, Nùng làm cơ sở cho việc điều tra, khảo sát thực tế sinh hoạt văn hoá của nhóm dân tộc này, vai trò và tác động của nó trong đời sống xã hội hiện tại, từ đó đưa ra những kiến nghị đóng góp cho công tác xây dựng đời sống văn hoá tinh thần của người Tày, Nùng miền núi Đông Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong năm chương. Chương 1. Tổng quan về người Tày, Nùng và tín ngưỡng, tôn giáo của người Tày, Nùng. Chương 2. Sự hình thành và biến đổi của các hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng Tày, Nùng. Chương 3. Các hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Chương 4. Hiện trạng sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Chương 5. Vai trò của các hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng trong đời sống của người Tày, Nùng ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam