Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Bộ

Lương Đình Hải

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2007 - 01/01/2008

Đổi mới kinh tế, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là: Chỉ ra những nội dung cơ bản của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay; Phân tích những tương thích và những bất cập trong quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị hiện nay và xu hướng vận động của chúng; Nêu lên một số nguyên tắc, định hướng lớn cần quán triệt trong việc kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị nhằm phát triển kinh tế và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là: Chỉ ra những nội dung cơ bản của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay; Phân tích những tương thích và những bất cập trong quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị hiện nay và xu hướng vận động của chúng; Nêu lên một số nguyên tắc, định hướng lớn cần quán triệt trong việc kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị nhằm phát triển kinh tế và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đề tài đã đạt được một số kết quả chính sau: Hệ thống hóa quan điểm của các nhà kinh điển và tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa kinh tế và chính trị làm cơ sở lý luận cho việc xem xét quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay, xác định tương quan kinh tế - chính trị và cơ sở hạ tầng – kiến trúc thượng tầng; Phân tích tám bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Liên xô và Trung Quốc; Nêu lên bảy vấn đề bức xúc, nổi cộm trong mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay, từ đó rút ra 10 nguyên tắc định hướng cần lưu ý khi điều chỉnh quan hệ đổi mới kinh tế - đổi mới chính trị trong giai đoạn 5-10 năm trước mắt.
Các tin khác

Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Bộ

Lương Đình Hải

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2007 - 01/01/2008

Đổi mới kinh tế, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là: Chỉ ra những nội dung cơ bản của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay; Phân tích những tương thích và những bất cập trong quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị hiện nay và xu hướng vận động của chúng; Nêu lên một số nguyên tắc, định hướng lớn cần quán triệt trong việc kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị nhằm phát triển kinh tế và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là: Chỉ ra những nội dung cơ bản của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay; Phân tích những tương thích và những bất cập trong quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị hiện nay và xu hướng vận động của chúng; Nêu lên một số nguyên tắc, định hướng lớn cần quán triệt trong việc kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị nhằm phát triển kinh tế và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đề tài đã đạt được một số kết quả chính sau: Hệ thống hóa quan điểm của các nhà kinh điển và tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa kinh tế và chính trị làm cơ sở lý luận cho việc xem xét quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay, xác định tương quan kinh tế - chính trị và cơ sở hạ tầng – kiến trúc thượng tầng; Phân tích tám bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Liên xô và Trung Quốc; Nêu lên bảy vấn đề bức xúc, nổi cộm trong mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay, từ đó rút ra 10 nguyên tắc định hướng cần lưu ý khi điều chỉnh quan hệ đổi mới kinh tế - đổi mới chính trị trong giai đoạn 5-10 năm trước mắt.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam