Quan điểm, chủ trương và chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á

Bộ

Lê Văn Mỹ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2007 - 01/01/2008

Quan hệ Trung Quốc-Đông Á, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Văn Mỹ. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á. Khu vực Đông Á trong hơn một thập kỉ qua không chỉ là khu vực phát triển kinh tế năng động của thế giới mà còn là khu vực có sự hợp tác giữa các quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, giao lưu văn hóa… đang ngày càng sôi động. Hợp tác Đông Á trở thành vấn đề thời sự, là mối quan tâm của các quốc gia trong khu vực cũng như một số quốc gia khác trên thế giới. Trong quá trình hợp tác Đông Á, Trung Quốc đã và đang có vai trò ảnh hưởng lớn đối với tiến trình hợp tác của khu vực, các chủ trương, chính sách của Trung Quốc đều ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Nghiên cứu những quan điểm chủ trương, chính sách của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á  nhằm góp phần xác định những quyết sách trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc cũng như với các quốc gia trong khu vực.
Các tin khác

Quan điểm, chủ trương và chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á

Bộ

Lê Văn Mỹ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2007 - 01/01/2008

Quan hệ Trung Quốc-Đông Á, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Văn Mỹ. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á. Khu vực Đông Á trong hơn một thập kỉ qua không chỉ là khu vực phát triển kinh tế năng động của thế giới mà còn là khu vực có sự hợp tác giữa các quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, giao lưu văn hóa… đang ngày càng sôi động. Hợp tác Đông Á trở thành vấn đề thời sự, là mối quan tâm của các quốc gia trong khu vực cũng như một số quốc gia khác trên thế giới. Trong quá trình hợp tác Đông Á, Trung Quốc đã và đang có vai trò ảnh hưởng lớn đối với tiến trình hợp tác của khu vực, các chủ trương, chính sách của Trung Quốc đều ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Nghiên cứu những quan điểm chủ trương, chính sách của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á  nhằm góp phần xác định những quyết sách trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc cũng như với các quốc gia trong khu vực.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam