Bàn về mối quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

Bộ

Dương Văn Lợi

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 16/04/2024

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa tư bản

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Ths. Dương Văn Lợi. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Mối quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; Những tác động của CNTB đối với dân chủ chính trị; Những vấn đề của phong trào CNXH ở Châu Âu.

Các tin khác

Bàn về mối quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

Bộ

Dương Văn Lợi

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 16/04/2024

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa tư bản

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Ths. Dương Văn Lợi. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Mối quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; Những tác động của CNTB đối với dân chủ chính trị; Những vấn đề của phong trào CNXH ở Châu Âu.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam