Mối quan hệ văn hóa thời tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc

Bộ

Trình Năng Chung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2007 - 01/01/2008

Khảo cổ học, Văn hoá thời tiền sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trình Năng Chung. Đề tài đã  tổng hợp, thu thập đến mức tối đa những tư liệu hiện có về những phát hiện và nghiên cứu từ trước đến nay về các nền văn hoá thời tiền sử (đá cũ và đá mới) ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Trên cơ sở tư liệu đó, thử phác hoạ những bước phát triển chính cùng những tương đồng và khác biệt giữa các vùng trong thời tiền sử; góp phần tìm hiểu khuynh hướng phát triển chung cũng như tính phức tạp, chồng chéo đa chiều trong mối giao lưu văn hoá của các cộng đồng cư dân cổ ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trình Năng Chung. Đề tài đã  tổng hợp, thu thập đến mức tối đa những tư liệu hiện có về những phát hiện và nghiên cứu từ trước đến nay về các nền văn hoá thời tiền sử (đá cũ và đá mới) ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Trên cơ sở tư liệu đó, thử phác hoạ những bước phát triển chính cùng những tương đồng và khác biệt giữa các vùng trong thời tiền sử; góp phần tìm hiểu khuynh hướng phát triển chung cũng như tính phức tạp, chồng chéo đa chiều trong mối giao lưu văn hoá của các cộng đồng cư dân cổ ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc.

Tiến hành  khảo sát nghiên cứu một số văn hoá tiền sử tiêu biểu ở vùng núi phía Bắc Việt Nam và ở khu vực Nam Trung Quốc (lấy Quảng Tây và Quảng Đông làm trọng điểm) cũng  như tìm hiểu thêm về cảnh quan môi trường. Từ đó khái quát những đặc trưng văn hoá cơ bản của từng khu vực trong bối cảnh môi trường sinh thái cụ thể. Trên cơ sở so sánh, đối chiếu những tư liệu khảo cổ học tiền sử ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, tìm hiểu những đặc trưng văn hoá gần gũi cũng như mối quan hệ văn hoá giữa hai vùng.

Phân tích bản sắc văn hoá của các cộng đồng dân cư cổ trong khu vực, đồng thời làm rõ được vai trò ảnh hưởng của giao lưu văn hoá trong thời tiền sử diễn ra trong nội hàm khối Bách Việt ở Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam; Nghiên cứu và hệ thống hóa không gian phân bố, xác định các đặc trưng di tích di vật của các văn hóa tiền sử và mối quan hệ văn hóa tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc cũng như bước đầu nêu ra vị trí của Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc trong nền cảnh văn hóa tiền sử ở khu vực Đông Nam Á.
Các tin khác

Mối quan hệ văn hóa thời tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc

Bộ

Trình Năng Chung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2007 - 01/01/2008

Khảo cổ học, Văn hoá thời tiền sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trình Năng Chung. Đề tài đã  tổng hợp, thu thập đến mức tối đa những tư liệu hiện có về những phát hiện và nghiên cứu từ trước đến nay về các nền văn hoá thời tiền sử (đá cũ và đá mới) ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Trên cơ sở tư liệu đó, thử phác hoạ những bước phát triển chính cùng những tương đồng và khác biệt giữa các vùng trong thời tiền sử; góp phần tìm hiểu khuynh hướng phát triển chung cũng như tính phức tạp, chồng chéo đa chiều trong mối giao lưu văn hoá của các cộng đồng cư dân cổ ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trình Năng Chung. Đề tài đã  tổng hợp, thu thập đến mức tối đa những tư liệu hiện có về những phát hiện và nghiên cứu từ trước đến nay về các nền văn hoá thời tiền sử (đá cũ và đá mới) ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Trên cơ sở tư liệu đó, thử phác hoạ những bước phát triển chính cùng những tương đồng và khác biệt giữa các vùng trong thời tiền sử; góp phần tìm hiểu khuynh hướng phát triển chung cũng như tính phức tạp, chồng chéo đa chiều trong mối giao lưu văn hoá của các cộng đồng cư dân cổ ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc.

Tiến hành  khảo sát nghiên cứu một số văn hoá tiền sử tiêu biểu ở vùng núi phía Bắc Việt Nam và ở khu vực Nam Trung Quốc (lấy Quảng Tây và Quảng Đông làm trọng điểm) cũng  như tìm hiểu thêm về cảnh quan môi trường. Từ đó khái quát những đặc trưng văn hoá cơ bản của từng khu vực trong bối cảnh môi trường sinh thái cụ thể. Trên cơ sở so sánh, đối chiếu những tư liệu khảo cổ học tiền sử ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, tìm hiểu những đặc trưng văn hoá gần gũi cũng như mối quan hệ văn hoá giữa hai vùng.

Phân tích bản sắc văn hoá của các cộng đồng dân cư cổ trong khu vực, đồng thời làm rõ được vai trò ảnh hưởng của giao lưu văn hoá trong thời tiền sử diễn ra trong nội hàm khối Bách Việt ở Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam; Nghiên cứu và hệ thống hóa không gian phân bố, xác định các đặc trưng di tích di vật của các văn hóa tiền sử và mối quan hệ văn hóa tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc cũng như bước đầu nêu ra vị trí của Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc trong nền cảnh văn hóa tiền sử ở khu vực Đông Nam Á.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam