Giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam

Bộ

Phạm Thị Ninh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2007 - 01/01/2008

Khảo cổ học, Văn hoá thời đại Sắt sớm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Ninh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào vấn đề giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Ninh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào vấn đề giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam.

Giao lưu và hội nhập văn hóa ở thời kì thứ nhất diễn ra có tính chất nội bộ của các cư dân Tiền Sa Huỳnh ở Nam Trung Bộ Việt Nam hiện nay; giao lưu giữa cư dân vùng Đak Lâp và Cầu Sắt đã hội nhập tạo ra văn hóa Xóm Cồn, giao lưu giữa cư dân vùng Bàu Tró và Biển Hồ đã hội nhập tạo ra văn hóa Long Thạnh, giao lưu giữa cư dân vùng Rú Trăn và Bình Châu hội nhập tạo ra văn hóa Bình Châu. Ba nền văn hóa Tiền Sa Huỳnh: Xóm Cồn, Long Thạnh, Bình Châu vẫn không ngừng vận động theo ba tuyến đi đến hội nhập ở mức độ cao hơn tạo dựng nền văn hóa sơ kì thời đại đồ Sắt hay nói cách khác văn hóa Sa Huỳnh thời đại Sắt sớm được hình thành trên cơ sở phát triển của các văn hóa đồ Đồng, các văn hóa Tiền Sa Huỳnh.

Giao lưu và hội nhập văn hóa ở thời kì thứ hai phát triển cao hơn, rộng mở hơn mang tính quốc tế, sự giao lưu và hội nhập này là dựa vào sự phát triển cao nền kinh tế của bản thân các cư dân thuộc văn hóa sơ kì thời đại Sắt sớm. Cư dân Sa Huỳnh đã định cư ở phía Bắc, Nam và hải đảo ven bờ; ở mỗi vùng họ đều thích nghi với môi trường làm nông nghiệp kết hợp với săn bắt, đánh cá.

Đề tài đã chứng minh, phân tích, lí giải quá trình giao lưu và hội nhập, các mối quan hệ, ảnh hưởng qua lại rất cởi mở, đa phương, đa chiều giữa văn hóa Sa Huỳnh với văn hóa Đông Sơn mà đặc điểm nổi bật là diễn ra rất sôi động với sự thâm nhập mạnh và sâu của văn hóa Đông Sơn vào văn hóa Sa Huỳnh.

Với khu vực Đông Nam Bộ đã diễn ra quá trình lan tỏa mạnh, cư dân Sa Huỳnh đã Nam tiến hội nhập với cư dân văn hóa Đồng Nai tạo nên một lớp cư dân Sa Huỳnh ở lưu vực sông Đồng Nai và cửa biển Cần Giờ.

Các mối quan hệ giữa văn hóa Sa Huỳnh với văn hóa Hán và văn hóa Ấn Độ thể hiện sự phát triển buôn bán mạnh mẽ thông qua các con đường giao thương quốc tế. Hai yếu tố văn hóa lớn này đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của văn hóa Sa Huỳnh nhất là ở giai đoạn muộn.
Các tin khác

Giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam

Bộ

Phạm Thị Ninh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2007 - 01/01/2008

Khảo cổ học, Văn hoá thời đại Sắt sớm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Ninh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào vấn đề giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Ninh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào vấn đề giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam.

Giao lưu và hội nhập văn hóa ở thời kì thứ nhất diễn ra có tính chất nội bộ của các cư dân Tiền Sa Huỳnh ở Nam Trung Bộ Việt Nam hiện nay; giao lưu giữa cư dân vùng Đak Lâp và Cầu Sắt đã hội nhập tạo ra văn hóa Xóm Cồn, giao lưu giữa cư dân vùng Bàu Tró và Biển Hồ đã hội nhập tạo ra văn hóa Long Thạnh, giao lưu giữa cư dân vùng Rú Trăn và Bình Châu hội nhập tạo ra văn hóa Bình Châu. Ba nền văn hóa Tiền Sa Huỳnh: Xóm Cồn, Long Thạnh, Bình Châu vẫn không ngừng vận động theo ba tuyến đi đến hội nhập ở mức độ cao hơn tạo dựng nền văn hóa sơ kì thời đại đồ Sắt hay nói cách khác văn hóa Sa Huỳnh thời đại Sắt sớm được hình thành trên cơ sở phát triển của các văn hóa đồ Đồng, các văn hóa Tiền Sa Huỳnh.

Giao lưu và hội nhập văn hóa ở thời kì thứ hai phát triển cao hơn, rộng mở hơn mang tính quốc tế, sự giao lưu và hội nhập này là dựa vào sự phát triển cao nền kinh tế của bản thân các cư dân thuộc văn hóa sơ kì thời đại Sắt sớm. Cư dân Sa Huỳnh đã định cư ở phía Bắc, Nam và hải đảo ven bờ; ở mỗi vùng họ đều thích nghi với môi trường làm nông nghiệp kết hợp với săn bắt, đánh cá.

Đề tài đã chứng minh, phân tích, lí giải quá trình giao lưu và hội nhập, các mối quan hệ, ảnh hưởng qua lại rất cởi mở, đa phương, đa chiều giữa văn hóa Sa Huỳnh với văn hóa Đông Sơn mà đặc điểm nổi bật là diễn ra rất sôi động với sự thâm nhập mạnh và sâu của văn hóa Đông Sơn vào văn hóa Sa Huỳnh.

Với khu vực Đông Nam Bộ đã diễn ra quá trình lan tỏa mạnh, cư dân Sa Huỳnh đã Nam tiến hội nhập với cư dân văn hóa Đồng Nai tạo nên một lớp cư dân Sa Huỳnh ở lưu vực sông Đồng Nai và cửa biển Cần Giờ.

Các mối quan hệ giữa văn hóa Sa Huỳnh với văn hóa Hán và văn hóa Ấn Độ thể hiện sự phát triển buôn bán mạnh mẽ thông qua các con đường giao thương quốc tế. Hai yếu tố văn hóa lớn này đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của văn hóa Sa Huỳnh nhất là ở giai đoạn muộn.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam