Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009

Bộ

Lưu Ngọc Trịnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 01/01/2008

Chính trị thế giới, Kinh tế thế giới

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 -2009, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Với mục tiêu đó, các tác giả đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề, đặc điểm, xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008; dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2009 (tập trung vào xu hướng và những vấn đề chủ yếu); qua đó nêu lên những vấn đề cần đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị, đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 -2009, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Với mục tiêu đó, các tác giả đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề, đặc điểm, xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008; dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2009 (tập trung vào xu hướng và những vấn đề chủ yếu); qua đó nêu lên những vấn đề cần đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị, đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương I: Tổng quan chung về tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2008. Chương II: Đặc điểm của kinh tế thế giới năm 2008. Chương III: Đặc điểm của chính trị thế giới năm 2008. Chương IV: Tỉnh hình kinh tế của một số khu vực và quốc gia chủ yếu. Chương V: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2009 và một số gợi ý chính sách kinh tế cho Việt Nam.

Các tin khác

Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009

Bộ

Lưu Ngọc Trịnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 01/01/2008

Chính trị thế giới, Kinh tế thế giới

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 -2009, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Với mục tiêu đó, các tác giả đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề, đặc điểm, xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008; dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2009 (tập trung vào xu hướng và những vấn đề chủ yếu); qua đó nêu lên những vấn đề cần đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị, đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 -2009, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Với mục tiêu đó, các tác giả đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề, đặc điểm, xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008; dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2009 (tập trung vào xu hướng và những vấn đề chủ yếu); qua đó nêu lên những vấn đề cần đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị, đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương I: Tổng quan chung về tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2008. Chương II: Đặc điểm của kinh tế thế giới năm 2008. Chương III: Đặc điểm của chính trị thế giới năm 2008. Chương IV: Tỉnh hình kinh tế của một số khu vực và quốc gia chủ yếu. Chương V: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2009 và một số gợi ý chính sách kinh tế cho Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam