Từ đổi mới tư duy đến đổi mới kinh tế của Việt Nam

Bộ

Đặng Phong

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Lịch sử kinh tế, Tư duy kinh tế, Đánh giá kinh tế Việt, Đổi mới kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài NCVCC. Đặng Phong. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương I: Giai đoạn 1975-1979. Đây là thời kỳ đất nước đã thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn kinh tế của cả nước sau 1975, với nhận thức lạc quan về việc tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài NCVCC. Đặng Phong. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương I: Giai đoạn 1975-1979. Đây là thời kỳ đất nước đã thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn kinh tế của cả nước sau 1975, với nhận thức lạc quan về việc tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

Chương 2: Giai đoạn 1979-1986. Là thời kỳ toàn Đảng, toàn dân đã có những tìm tòi đột phá trên nhiều hướng khác nhau để tháo gỡ những khó khăn và ách tắc trong đời sống kinh tế. Đó là một cố gắng chung từ Trung ương tới địa phương, từ giới lãnh đạo cao cấp đến những nhà kinh tế, những cán bộ quản lý.

Chương 3: Giai đoạn 1986-1989. Là giai đoạn mở đầu cho sự nghiệp đổi mới và cũng là một trong những thời kỳ ngoạn mục nhất trong sự nghiệp đổi mới kinh tế ở Việt Nam.

Chương 4: Giai đoạn 1990-1996. Là giai đoạn Việt Nam đạt được những sự tăng trưởng ngoạn mục, chấm dứt tình trạng ách tắc và suy thoái, về cơ bản đã bước ra khỏi khủng hoảng. Trong thời kỳ này, Việt Nam đã mở ra rất nhiều quan hệ với thế giới: Gia nhập ASEAN, bình thường hoá quan hệ với Mỹ, thiết lập quan hệ ngoại giao với một loạt nước trong thế giới thứ 3 và thế giới phương Tây. Trong lĩnh vực kinh tế đối nội, Việt Nam đã chuyển đổi một bước cơ cấu kinh tế, cải thiện tình hình ngân sách, cán cân thanh toán, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện một bước công nghiệp hoá và hiện đại hoá, trang bị lại kỹ thuật và xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế.

Chương 5: Giai đoạn 1997-2005, là thời kỳ Việt Nam hoàn thiện mô hình kinh tế của mình để bước hẳn vào môi trường kinh tế thế giới, đồng nhất hoá một số thể chế để thích hợp với hội nhập. Tuy nhiên, trước mắt nền kinh tế Việt Nam, hàng loạt bài toán đặt ra cho tư duy kinh tế như tăng trưởng lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xác định các mũi nhọn, hoàn thiện hệ thống pháp lý, hình thành đội ngũ chuyên gia đủ năng lực ngang tầm với những yêu cầu của đời sống kinh tế hiện đại.
Các tin khác

Từ đổi mới tư duy đến đổi mới kinh tế của Việt Nam

Bộ

Đặng Phong

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Lịch sử kinh tế, Tư duy kinh tế, Đánh giá kinh tế Việt, Đổi mới kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài NCVCC. Đặng Phong. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương I: Giai đoạn 1975-1979. Đây là thời kỳ đất nước đã thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn kinh tế của cả nước sau 1975, với nhận thức lạc quan về việc tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài NCVCC. Đặng Phong. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương I: Giai đoạn 1975-1979. Đây là thời kỳ đất nước đã thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn kinh tế của cả nước sau 1975, với nhận thức lạc quan về việc tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

Chương 2: Giai đoạn 1979-1986. Là thời kỳ toàn Đảng, toàn dân đã có những tìm tòi đột phá trên nhiều hướng khác nhau để tháo gỡ những khó khăn và ách tắc trong đời sống kinh tế. Đó là một cố gắng chung từ Trung ương tới địa phương, từ giới lãnh đạo cao cấp đến những nhà kinh tế, những cán bộ quản lý.

Chương 3: Giai đoạn 1986-1989. Là giai đoạn mở đầu cho sự nghiệp đổi mới và cũng là một trong những thời kỳ ngoạn mục nhất trong sự nghiệp đổi mới kinh tế ở Việt Nam.

Chương 4: Giai đoạn 1990-1996. Là giai đoạn Việt Nam đạt được những sự tăng trưởng ngoạn mục, chấm dứt tình trạng ách tắc và suy thoái, về cơ bản đã bước ra khỏi khủng hoảng. Trong thời kỳ này, Việt Nam đã mở ra rất nhiều quan hệ với thế giới: Gia nhập ASEAN, bình thường hoá quan hệ với Mỹ, thiết lập quan hệ ngoại giao với một loạt nước trong thế giới thứ 3 và thế giới phương Tây. Trong lĩnh vực kinh tế đối nội, Việt Nam đã chuyển đổi một bước cơ cấu kinh tế, cải thiện tình hình ngân sách, cán cân thanh toán, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện một bước công nghiệp hoá và hiện đại hoá, trang bị lại kỹ thuật và xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế.

Chương 5: Giai đoạn 1997-2005, là thời kỳ Việt Nam hoàn thiện mô hình kinh tế của mình để bước hẳn vào môi trường kinh tế thế giới, đồng nhất hoá một số thể chế để thích hợp với hội nhập. Tuy nhiên, trước mắt nền kinh tế Việt Nam, hàng loạt bài toán đặt ra cho tư duy kinh tế như tăng trưởng lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xác định các mũi nhọn, hoàn thiện hệ thống pháp lý, hình thành đội ngũ chuyên gia đủ năng lực ngang tầm với những yêu cầu của đời sống kinh tế hiện đại.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam