Điều tra cơ bản các yếu tố phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ

Nguyễn Danh Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2006 - 01/01/2007

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Phát triển bền vững, Điều tra cơ bản vùng, Phát triển vùng

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn làm chủ nhiệm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là qua nghiên cứu điều tra cơ bản các yếu tố phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để rút ra những cơ sở khoa học cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoạch định các chính sách phát triển bền vững vùng; phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và phương thức phát triển mới phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của đất nước nói chung và các vùng kinh tế trọng điểm trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Các tin khác

Điều tra cơ bản các yếu tố phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ

Nguyễn Danh Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2006 - 01/01/2007

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Phát triển bền vững, Điều tra cơ bản vùng, Phát triển vùng

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn làm chủ nhiệm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là qua nghiên cứu điều tra cơ bản các yếu tố phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để rút ra những cơ sở khoa học cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoạch định các chính sách phát triển bền vững vùng; phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và phương thức phát triển mới phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của đất nước nói chung và các vùng kinh tế trọng điểm trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam