Phát triển của cộng đồng các quốc gia độc lập trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

SNG, Cộng đồng các quốc gia độc lập

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về sự ra đời và phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập (Bối cảnh ra đời của Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG; Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và cơ chế hợp tác của SNG; Các giai đoạn phát triển của SNG; Nhận xét chung); Chương 2: Sự phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập trong bối cảnh quốc tế và khu vực mới hiện nay : Bối cảnh khu vực và quốc tế và những nhân tố tác động tới phát triển Cộng đồng SNG như tác động của sự kiện khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, sự mở rộng của NATO, ảnh hưởng của mở rộng Liên minh Châu Âu; Một số nội dung hợp tác chủ yếu trong khuôn khổ SNG hiện nay (hợp tác trong lĩnh vực an ninh, chính trị và quân sự; Tổ chức Hợp tác Thượng Hải – SCO; Tổ chức GUAM; Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể); Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế (hợp tác về thương mại, hợp tác về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Cộng đồng kinh tế Á – Âu, không gian kinh tế thông nhất – EEP); Quan hệ giữa Nga với các nước khác trong SNG (quan hệ giữa Nga với Belarus, quan hệ giữa Nga với các nước Trung Á, quan hệ Nga – Ucraina). Chương 3: Triển vọng phát triển của SNG giai đoạn 2006 – 2010 và những tác động tới khu vực và thế giới: Triển vọng phát triển của các nhóm nước trong SNG (triển vọng phát triển của các nước Trung Á; Triển vọng phát triển của các nước ngoại Kavkaz; Triển vọng phát triển của Ucraina, Belarus và Moldova; Triển vọng phát triển của Nga; Triển vọng hợp tác trong khuôn khổ SNG; Một số đánh giá về cuộc “khủng hoảng SNG” trong thời gian gần đây); Tác động của sự phát triển SNG đối với khu vực và thế giới (trong quan hệ liên kết nội khối, trong quan hệ với bên ngoài, nhận xét chung).
Các tin khác

Phát triển của cộng đồng các quốc gia độc lập trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

SNG, Cộng đồng các quốc gia độc lập

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về sự ra đời và phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập (Bối cảnh ra đời của Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG; Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và cơ chế hợp tác của SNG; Các giai đoạn phát triển của SNG; Nhận xét chung); Chương 2: Sự phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập trong bối cảnh quốc tế và khu vực mới hiện nay : Bối cảnh khu vực và quốc tế và những nhân tố tác động tới phát triển Cộng đồng SNG như tác động của sự kiện khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, sự mở rộng của NATO, ảnh hưởng của mở rộng Liên minh Châu Âu; Một số nội dung hợp tác chủ yếu trong khuôn khổ SNG hiện nay (hợp tác trong lĩnh vực an ninh, chính trị và quân sự; Tổ chức Hợp tác Thượng Hải – SCO; Tổ chức GUAM; Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể); Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế (hợp tác về thương mại, hợp tác về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Cộng đồng kinh tế Á – Âu, không gian kinh tế thông nhất – EEP); Quan hệ giữa Nga với các nước khác trong SNG (quan hệ giữa Nga với Belarus, quan hệ giữa Nga với các nước Trung Á, quan hệ Nga – Ucraina). Chương 3: Triển vọng phát triển của SNG giai đoạn 2006 – 2010 và những tác động tới khu vực và thế giới: Triển vọng phát triển của các nhóm nước trong SNG (triển vọng phát triển của các nước Trung Á; Triển vọng phát triển của các nước ngoại Kavkaz; Triển vọng phát triển của Ucraina, Belarus và Moldova; Triển vọng phát triển của Nga; Triển vọng hợp tác trong khuôn khổ SNG; Một số đánh giá về cuộc “khủng hoảng SNG” trong thời gian gần đây); Tác động của sự phát triển SNG đối với khu vực và thế giới (trong quan hệ liên kết nội khối, trong quan hệ với bên ngoài, nhận xét chung).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam