Một số vấn đề cơ bản về môi trường trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc nước ta

Bộ

Hà Huy Thành, Phan Sĩ Mẫn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2006 - 01/01/2007

Phát triển bền vững, Môi trường, Bảo vệ môi trường, Vùng Đông Bắc

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Hà Huy Thành và TS. Phan Sĩ Mẫn làm chủ nhiệm. Đề tài trình bày các nội dung nghiên cứu sau: Tổng quan khu vực nghiên cứu; Những vấn đề cơ bản về môi trường trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc nước ta; Một số quan điểm và giải pháp chính sách để giải quyết vấn đề môi trường trong phát triển bền vững của vùng Đông Bắc nước ta.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về môi trường trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc nước ta

Bộ

Hà Huy Thành, Phan Sĩ Mẫn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2006 - 01/01/2007

Phát triển bền vững, Môi trường, Bảo vệ môi trường, Vùng Đông Bắc

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Hà Huy Thành và TS. Phan Sĩ Mẫn làm chủ nhiệm. Đề tài trình bày các nội dung nghiên cứu sau: Tổng quan khu vực nghiên cứu; Những vấn đề cơ bản về môi trường trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc nước ta; Một số quan điểm và giải pháp chính sách để giải quyết vấn đề môi trường trong phát triển bền vững của vùng Đông Bắc nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam