Giáo trình giảng dạy Hán Nôm

Bộ

Nguyễn Tá Nhí

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2006 - 01/01/2007

Hán Nôm, Giáo trình giảng dạy Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 tập. Tập 1: Những khái niệm cơ bản về chữ Hán, Phần trích giảng thư tịch; Tập 2: Ngữ pháp tiếng Hán. Gồm có 27 bài: bài mở đầu về mục đích, ý nghĩa và thể lệ biên soạn; bài 2: Khái niệm chung về từ; từ bài 3 đến bài 26 giới thiệu đầy đủ về từ loại (danh từ, đại từ, động từ, phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ); bài 27: Khái niệm về câu. Ở mỗi bài đều có phần lí thuyết và phần thực hành. Đây là một công trình được biên soạn công phu, nội dung phong phú, chuyển tải được những tri thức căn bản và có hệ thống về ngữ pháp tiếng Hán cổ trên cả phương diện lí thuyết và thực hành.
Các tin khác

Giáo trình giảng dạy Hán Nôm

Bộ

Nguyễn Tá Nhí

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2006 - 01/01/2007

Hán Nôm, Giáo trình giảng dạy Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 tập. Tập 1: Những khái niệm cơ bản về chữ Hán, Phần trích giảng thư tịch; Tập 2: Ngữ pháp tiếng Hán. Gồm có 27 bài: bài mở đầu về mục đích, ý nghĩa và thể lệ biên soạn; bài 2: Khái niệm chung về từ; từ bài 3 đến bài 26 giới thiệu đầy đủ về từ loại (danh từ, đại từ, động từ, phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ); bài 27: Khái niệm về câu. Ở mỗi bài đều có phần lí thuyết và phần thực hành. Đây là một công trình được biên soạn công phu, nội dung phong phú, chuyển tải được những tri thức căn bản và có hệ thống về ngữ pháp tiếng Hán cổ trên cả phương diện lí thuyết và thực hành.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam