Cơ cấu giai cấp xã hội ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp

Bộ

Vũ Tuấn Huy

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2005 - 13/04/2024

Cơ cấu xã hội, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Tuấn Huy. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đặc điểm của phân tầng xã hội ở nước ta, những yếu tố quyết định địa vị giai cấp xã hội của các cá nhân và gia đình, sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố này của hệ thống phân tầng xã hội trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó nhận dạng những đặc điểm của cơ cấu giai cấp xã hội ở nước ta.

Các tin khác

Cơ cấu giai cấp xã hội ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp

Bộ

Vũ Tuấn Huy

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2005 - 13/04/2024

Cơ cấu xã hội, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Tuấn Huy. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đặc điểm của phân tầng xã hội ở nước ta, những yếu tố quyết định địa vị giai cấp xã hội của các cá nhân và gia đình, sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố này của hệ thống phân tầng xã hội trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó nhận dạng những đặc điểm của cơ cấu giai cấp xã hội ở nước ta.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam