30 năm đổi mới và phát triển kinh tế của Việt Nam

Bộ

Đặng Phong

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2006 - 01/01/2007

Lịch sử kinh tế, Kinh tế Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài NCVCC. Đặng Phong. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 11 chương. Chương 1: Hai miền Nam - Bắc trở về một mối (Tình hình hai miền Nam - Bắc; Quan hệ Bắc – Nam sau giải phóng; Tình hình quốc tế). Chương 2: Tư duy kinh tế và chính sách kinh tế (Nguyện vọng và thái độ của các tầng lớp xã hội; Suy nghĩ của lãnh đạo; Đường lối kinh tế của Đại hội Đảng lần thứ IV; Kế hoạch 5 năm lần thứ 2). Chương 3: Năm năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV (Bắt đầu nền kinh tế thiếu hụt; Cải tạo - một liệu pháp không trúng bệnh; Tình hình quan hệ quốc tế đã xấu đi; Hụt hẫng của kế hoạch 5 năm 1976-1980 và tình hình các ngành kinh tế). Chương 4: Hội nghị Trung ương 6 và bước đột phá về tư duy kinh tế (Bối cảnh của Hội nghị Trung ương 6; Đột phá tại Hội nghị Trung ương 6). Chương 5: Đột phá trong công nghiệp. Chương 6: Đột phá trong giao thông vận tải. Chương 7: Đột phá trong nông nghiệp. Chương 8: Đột phá trong phân phối lưu thông. Chương 9: Từ đột phá trong vi mô, tới những chuyển biến của vĩ mô. Chương 10: Đại hội Đảng lần thứ 6 - Đại hội của đổi mới và tư duy kinh tế. Chương 11: Từ thập kỉ 90 đến nay, thành tựu và những vấn đề.
Các tin khác

30 năm đổi mới và phát triển kinh tế của Việt Nam

Bộ

Đặng Phong

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2006 - 01/01/2007

Lịch sử kinh tế, Kinh tế Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài NCVCC. Đặng Phong. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 11 chương. Chương 1: Hai miền Nam - Bắc trở về một mối (Tình hình hai miền Nam - Bắc; Quan hệ Bắc – Nam sau giải phóng; Tình hình quốc tế). Chương 2: Tư duy kinh tế và chính sách kinh tế (Nguyện vọng và thái độ của các tầng lớp xã hội; Suy nghĩ của lãnh đạo; Đường lối kinh tế của Đại hội Đảng lần thứ IV; Kế hoạch 5 năm lần thứ 2). Chương 3: Năm năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV (Bắt đầu nền kinh tế thiếu hụt; Cải tạo - một liệu pháp không trúng bệnh; Tình hình quan hệ quốc tế đã xấu đi; Hụt hẫng của kế hoạch 5 năm 1976-1980 và tình hình các ngành kinh tế). Chương 4: Hội nghị Trung ương 6 và bước đột phá về tư duy kinh tế (Bối cảnh của Hội nghị Trung ương 6; Đột phá tại Hội nghị Trung ương 6). Chương 5: Đột phá trong công nghiệp. Chương 6: Đột phá trong giao thông vận tải. Chương 7: Đột phá trong nông nghiệp. Chương 8: Đột phá trong phân phối lưu thông. Chương 9: Từ đột phá trong vi mô, tới những chuyển biến của vĩ mô. Chương 10: Đại hội Đảng lần thứ 6 - Đại hội của đổi mới và tư duy kinh tế. Chương 11: Từ thập kỉ 90 đến nay, thành tựu và những vấn đề.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam