Một số vấn đề phát triển cơ bản của Liên bang Nga những năm đầu thế kỉ 21

Bộ

Nguyễn An Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 24/04/2024

Liên bang Nga, Chiến lược phát triển, Dự báo phát triển

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn An Hà. Đề tài tập trung phác hoạ diện mạo phát triển của Liên bang Nga trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21, chọn lọc những vấn đề cơ bản nhất trong đường lối đối nội cũng như đối ngoại của Nga trong giai đoạn 5 năm (2000-2005), phân tích đánh giá tác động của những vấn đề này tới sự phát triển của Nga. Đề tài cũng nghiên cứu bối cảnh mới bao gồm cả quốc tế, khu vực và trong nước, những nhân tố tác động tới quá trình phát triển của nước Nga trong thời gian tới. Qua đó nghiên cứu, phân tích những chiến lược của Liên bang Nga trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản này tới năm 2010, dự báo tới năm 2015, đánh giá những tác động của sự phát triển nước Nga tới khu vực và thế giới nói chung, cũng như rút ra những kết luận cho Việt Nam để có những điều chỉnh chính sách phù hợp.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn An Hà. Đề tài tập trung phác hoạ diện mạo phát triển của Liên bang Nga trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21, chọn lọc những vấn đề cơ bản nhất trong đường lối đối nội cũng như đối ngoại của Nga trong giai đoạn 5 năm (2000-2005), phân tích đánh giá tác động của những vấn đề này tới sự phát triển của Nga. Đề tài cũng nghiên cứu bối cảnh mới bao gồm cả quốc tế, khu vực và trong nước, những nhân tố tác động tới quá trình phát triển của nước Nga trong thời gian tới. Qua đó nghiên cứu, phân tích những chiến lược của Liên bang Nga trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản này tới năm 2010, dự báo tới năm 2015, đánh giá những tác động của sự phát triển nước Nga tới khu vực và thế giới nói chung, cũng như rút ra những kết luận cho Việt Nam để có những điều chỉnh chính sách phù hợp.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Thành tựu và những vấn đề cơ bản của nước Nga (Những thành tựu phát triển của nước Nga giai đoạn 2000 – 2005; Một số vấn đề phát triển của Nga trong những năm đầu thế kỉ 21); Chương 2: Định hướng phát triển của Nga tới năm 2010 (Bối cảnh quốc tế khu vực và trong nước; Những giải pháp trung hạn nhằm giải quyết các vấn đề phát triển của Nga); Chương 3: Một số dự báo phát triển của Liên bang Nga tới năm 2015 và những tác động tới quốc tế và Việt Nam (Dự báo một số kịch bản phát triển của nền kinh tế Nga tới năm 2015; Những tác động tới thế giới, khu vực; Tác động tới Việt Nam).
Các tin khác

Một số vấn đề phát triển cơ bản của Liên bang Nga những năm đầu thế kỉ 21

Bộ

Nguyễn An Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 24/04/2024

Liên bang Nga, Chiến lược phát triển, Dự báo phát triển

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn An Hà. Đề tài tập trung phác hoạ diện mạo phát triển của Liên bang Nga trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21, chọn lọc những vấn đề cơ bản nhất trong đường lối đối nội cũng như đối ngoại của Nga trong giai đoạn 5 năm (2000-2005), phân tích đánh giá tác động của những vấn đề này tới sự phát triển của Nga. Đề tài cũng nghiên cứu bối cảnh mới bao gồm cả quốc tế, khu vực và trong nước, những nhân tố tác động tới quá trình phát triển của nước Nga trong thời gian tới. Qua đó nghiên cứu, phân tích những chiến lược của Liên bang Nga trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản này tới năm 2010, dự báo tới năm 2015, đánh giá những tác động của sự phát triển nước Nga tới khu vực và thế giới nói chung, cũng như rút ra những kết luận cho Việt Nam để có những điều chỉnh chính sách phù hợp.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn An Hà. Đề tài tập trung phác hoạ diện mạo phát triển của Liên bang Nga trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21, chọn lọc những vấn đề cơ bản nhất trong đường lối đối nội cũng như đối ngoại của Nga trong giai đoạn 5 năm (2000-2005), phân tích đánh giá tác động của những vấn đề này tới sự phát triển của Nga. Đề tài cũng nghiên cứu bối cảnh mới bao gồm cả quốc tế, khu vực và trong nước, những nhân tố tác động tới quá trình phát triển của nước Nga trong thời gian tới. Qua đó nghiên cứu, phân tích những chiến lược của Liên bang Nga trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản này tới năm 2010, dự báo tới năm 2015, đánh giá những tác động của sự phát triển nước Nga tới khu vực và thế giới nói chung, cũng như rút ra những kết luận cho Việt Nam để có những điều chỉnh chính sách phù hợp.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Thành tựu và những vấn đề cơ bản của nước Nga (Những thành tựu phát triển của nước Nga giai đoạn 2000 – 2005; Một số vấn đề phát triển của Nga trong những năm đầu thế kỉ 21); Chương 2: Định hướng phát triển của Nga tới năm 2010 (Bối cảnh quốc tế khu vực và trong nước; Những giải pháp trung hạn nhằm giải quyết các vấn đề phát triển của Nga); Chương 3: Một số dự báo phát triển của Liên bang Nga tới năm 2015 và những tác động tới quốc tế và Việt Nam (Dự báo một số kịch bản phát triển của nền kinh tế Nga tới năm 2015; Những tác động tới thế giới, khu vực; Tác động tới Việt Nam).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam