Những giải pháp văn hoá - xã hội hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở một số tộc người vùng Đông Bắc Việt Nam

Bộ

Đào Huy Khuê, Vũ Thị Hồng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2008 - 13/04/2024

Tệ nạn xã hội, Xã hội học, Miền núi Đông Bắc

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Huy Khuê và TS. Vũ Thị Hồng. Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố và tác động của các yếu tố đó đến sự hình thành và làm tăng các tệ nạn ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở một số tộc người vùng Đông Bắc Việt Nam. Qua đó góp phần cung cấp các cứ liệu khoa học giúp cho Đảng, Nhà nước có những giải pháp văn hoá – xã hội thiết thực hơn để hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn trên tại các vùng triển khai nghiên cứu.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Huy Khuê và TS. Vũ Thị Hồng. Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố và tác động của các yếu tố đó đến sự hình thành và làm tăng các tệ nạn ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở một số tộc người vùng Đông Bắc Việt Nam. Qua đó góp phần cung cấp các cứ liệu khoa học giúp cho Đảng, Nhà nước có những giải pháp văn hoá – xã hội thiết thực hơn để hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn trên tại các vùng triển khai nghiên cứu.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kxiến nghị, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 chương. Chương 1: Thực trạng về các tệ nạn xã hội ở các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Chương 2: Đề xuất các giải pháp văn hoá – xã hội hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Các tin khác

Những giải pháp văn hoá - xã hội hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở một số tộc người vùng Đông Bắc Việt Nam

Bộ

Đào Huy Khuê, Vũ Thị Hồng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2008 - 13/04/2024

Tệ nạn xã hội, Xã hội học, Miền núi Đông Bắc

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Huy Khuê và TS. Vũ Thị Hồng. Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố và tác động của các yếu tố đó đến sự hình thành và làm tăng các tệ nạn ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở một số tộc người vùng Đông Bắc Việt Nam. Qua đó góp phần cung cấp các cứ liệu khoa học giúp cho Đảng, Nhà nước có những giải pháp văn hoá – xã hội thiết thực hơn để hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn trên tại các vùng triển khai nghiên cứu.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Huy Khuê và TS. Vũ Thị Hồng. Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố và tác động của các yếu tố đó đến sự hình thành và làm tăng các tệ nạn ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở một số tộc người vùng Đông Bắc Việt Nam. Qua đó góp phần cung cấp các cứ liệu khoa học giúp cho Đảng, Nhà nước có những giải pháp văn hoá – xã hội thiết thực hơn để hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn trên tại các vùng triển khai nghiên cứu.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kxiến nghị, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 chương. Chương 1: Thực trạng về các tệ nạn xã hội ở các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Chương 2: Đề xuất các giải pháp văn hoá – xã hội hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam