Một số vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Giáy trong quá trình phát triển kinh tế vùng biên ở Lạng Sơn và Lào Cai

Bộ

Đặng Thanh Phương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 16/04/2024

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Phát triển kinh tế-xã hội miền núi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thanh Phương. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ một số thách thức mà đồng bào Tày, Nùng, Giáy ở một số địa phương thuộc hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai đang phải đối mặt trong bối cảnh phát triển kinh tế vùng biên, kể từ khi mở cửa biên giới Việt – Trung tới nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thanh Phương. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ một số thách thức mà đồng bào Tày, Nùng, Giáy ở một số địa phương thuộc hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai đang phải đối mặt trong bối cảnh phát triển kinh tế vùng biên, kể từ khi mở cửa biên giới Việt – Trung tới nay.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương 1. Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, dân cư, dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và các điểm nghiên cứu. Chương 2. Một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đã được triển khai ở các tỉnh biên giới Việt – Trung. Chương 3. Sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Giáy ở Lạng Sơn và Lào Cai trong bối cảnh phát triển kinh tế vùng biên. Chương 4. Những thách thức đặt ra cho đồng bào Tày, Nùng, Giáy ở Lạng Sơn và Lào Cai trong quá trình phát triển kinh tế vùng biên. Chương 5. Nhận xét và kết luận.

Các tin khác

Một số vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Giáy trong quá trình phát triển kinh tế vùng biên ở Lạng Sơn và Lào Cai

Bộ

Đặng Thanh Phương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 16/04/2024

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Phát triển kinh tế-xã hội miền núi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thanh Phương. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ một số thách thức mà đồng bào Tày, Nùng, Giáy ở một số địa phương thuộc hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai đang phải đối mặt trong bối cảnh phát triển kinh tế vùng biên, kể từ khi mở cửa biên giới Việt – Trung tới nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thanh Phương. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ một số thách thức mà đồng bào Tày, Nùng, Giáy ở một số địa phương thuộc hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai đang phải đối mặt trong bối cảnh phát triển kinh tế vùng biên, kể từ khi mở cửa biên giới Việt – Trung tới nay.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương 1. Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, dân cư, dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và các điểm nghiên cứu. Chương 2. Một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đã được triển khai ở các tỉnh biên giới Việt – Trung. Chương 3. Sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Giáy ở Lạng Sơn và Lào Cai trong bối cảnh phát triển kinh tế vùng biên. Chương 4. Những thách thức đặt ra cho đồng bào Tày, Nùng, Giáy ở Lạng Sơn và Lào Cai trong quá trình phát triển kinh tế vùng biên. Chương 5. Nhận xét và kết luận.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam