Những đặc trưng tộc người của sự phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận

Bộ

Ngô Thị Chính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2006 - 13/04/2024

Dân tộc Chăm, Dân tộc học, Phát triển kinh tế-xã hội miền núi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Ngô Thị Chính. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định những yếu tố đặc thù tộc người có liên quan tới phát triển kinh tế- xã hội của người Chăm; Tìm hiểu đặc thù tộc người của sự biến đổi và phát triển kinh tế - xã hội của người Chăm đương đại; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Ngô Thị Chính. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định những yếu tố đặc thù tộc người có liên quan tới phát triển kinh tế- xã hội của người Chăm; Tìm hiểu đặc thù tộc người của sự biến đổi và phát triển kinh tế - xã hội của người Chăm đương đại; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1. Khái quát về điều kiện sinh thái và đặc trưng dân cư. Chương 2. Ấn Độ giáo, Hồi giáo và tín ngưỡng bản địa: Sự tương tác, tiếp biến và quan hệ thứ bậc trong đời sống tâm linh của người Chăm. Chương 3. Đặc trưng chung và sắc thái riêng của chế độ mẫu hệ ở các cộng đồng người Bà La Môn, Bà Ni và Islam. Chương 4. Những đặc thù của sự vận động và biến đổi xã hội. Chương 5. Phát triển kinh tế và những yếu tố ảnh hưởng của nó. Chương 6. Những nhân tố chi phối quan hệ cộng đồng tộc người.

Các tin khác

Những đặc trưng tộc người của sự phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận

Bộ

Ngô Thị Chính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2006 - 13/04/2024

Dân tộc Chăm, Dân tộc học, Phát triển kinh tế-xã hội miền núi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Ngô Thị Chính. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định những yếu tố đặc thù tộc người có liên quan tới phát triển kinh tế- xã hội của người Chăm; Tìm hiểu đặc thù tộc người của sự biến đổi và phát triển kinh tế - xã hội của người Chăm đương đại; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Ngô Thị Chính. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định những yếu tố đặc thù tộc người có liên quan tới phát triển kinh tế- xã hội của người Chăm; Tìm hiểu đặc thù tộc người của sự biến đổi và phát triển kinh tế - xã hội của người Chăm đương đại; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1. Khái quát về điều kiện sinh thái và đặc trưng dân cư. Chương 2. Ấn Độ giáo, Hồi giáo và tín ngưỡng bản địa: Sự tương tác, tiếp biến và quan hệ thứ bậc trong đời sống tâm linh của người Chăm. Chương 3. Đặc trưng chung và sắc thái riêng của chế độ mẫu hệ ở các cộng đồng người Bà La Môn, Bà Ni và Islam. Chương 4. Những đặc thù của sự vận động và biến đổi xã hội. Chương 5. Phát triển kinh tế và những yếu tố ảnh hưởng của nó. Chương 6. Những nhân tố chi phối quan hệ cộng đồng tộc người.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam