Quan hệ dân tộc vùng biên giới Việt - Lào

Bộ

Lý Hành Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2008 - 13/04/2024

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Quan hệ dân tộc, Vùng biên giới Việt-Lào

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lý Hành Sơn. Đề tài nghiên cứu  đánh giá thực trạng quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào, làm rõ những vấn đề nổi lên cần quan tâm; Phân tích các xu hướng quan hệ dân tộc và các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc ở vùng này; Đề xuất những kiến nghị và giải pháp giúp cho Đảng, Nhà nước có những chính sách cụ thể hơn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, quản lý các mối quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lý Hành Sơn. Đề tài nghiên cứu  đánh giá thực trạng quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào, làm rõ những vấn đề nổi lên cần quan tâm; Phân tích các xu hướng quan hệ dân tộc và các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc ở vùng này; Đề xuất những kiến nghị và giải pháp giúp cho Đảng, Nhà nước có những chính sách cụ thể hơn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, quản lý các mối quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào.

Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, một số khuyến nghị và giải pháp, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Khái quát về các tộc người ở vùng biên giới Việt – Lào thuộc địa bàn Tây Bắc và phía bắc Bắc Trung Bộ; Phần 2: Quan hệ dân tộc vùng biên giới Việt – Lào; Phần 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào; Phần 4: Đôi nét về các xu hướng trong quan hệ dân tộc và quá trình tộc người ở vùng biên giới Việt – Lào.
Các tin khác

Quan hệ dân tộc vùng biên giới Việt - Lào

Bộ

Lý Hành Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2008 - 13/04/2024

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Quan hệ dân tộc, Vùng biên giới Việt-Lào

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lý Hành Sơn. Đề tài nghiên cứu  đánh giá thực trạng quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào, làm rõ những vấn đề nổi lên cần quan tâm; Phân tích các xu hướng quan hệ dân tộc và các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc ở vùng này; Đề xuất những kiến nghị và giải pháp giúp cho Đảng, Nhà nước có những chính sách cụ thể hơn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, quản lý các mối quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lý Hành Sơn. Đề tài nghiên cứu  đánh giá thực trạng quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào, làm rõ những vấn đề nổi lên cần quan tâm; Phân tích các xu hướng quan hệ dân tộc và các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc ở vùng này; Đề xuất những kiến nghị và giải pháp giúp cho Đảng, Nhà nước có những chính sách cụ thể hơn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, quản lý các mối quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào.

Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, một số khuyến nghị và giải pháp, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Khái quát về các tộc người ở vùng biên giới Việt – Lào thuộc địa bàn Tây Bắc và phía bắc Bắc Trung Bộ; Phần 2: Quan hệ dân tộc vùng biên giới Việt – Lào; Phần 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt – Lào; Phần 4: Đôi nét về các xu hướng trong quan hệ dân tộc và quá trình tộc người ở vùng biên giới Việt – Lào.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam