Tâm trạng và nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Bộ

Đỗ Long

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 16/04/2024

Tâm lý học, Tâm lý cư dân, Đoàn kết dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần xác định thực trạng tâm tư và nguyện vọng của cư dân vùng Tây Nam Bộ trong xây dựng và củng cố khối đaị đoàn kết tại địa phương và những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết đó; Đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết ngày một vững chắc hơn giữa người Kinh, người Khơme và người Hoa tại vùng Tây Nam Bộ. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong ba chương. Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài. Chương II: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu. Chương III: Kết quả nghiên cứu (Một số đặc điểm về lịch sử, xã hội của cư dân Tây Nam Bộ; Tâm trạng của cư dân Tây Nam Bộ về xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; Nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ về đại đoàn kết các dân tộc tại địa phương; Những yếu tố tâm lý tộc người tác động đến tâm trạng và nguyện vọng về việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương; Mức độ ảnh hưởng của các biến số đến tâm trạng và nguyện vọng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại vùng Tây Nam Bộ).
Các tin khác

Tâm trạng và nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Bộ

Đỗ Long

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 16/04/2024

Tâm lý học, Tâm lý cư dân, Đoàn kết dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần xác định thực trạng tâm tư và nguyện vọng của cư dân vùng Tây Nam Bộ trong xây dựng và củng cố khối đaị đoàn kết tại địa phương và những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết đó; Đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết ngày một vững chắc hơn giữa người Kinh, người Khơme và người Hoa tại vùng Tây Nam Bộ. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong ba chương. Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài. Chương II: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu. Chương III: Kết quả nghiên cứu (Một số đặc điểm về lịch sử, xã hội của cư dân Tây Nam Bộ; Tâm trạng của cư dân Tây Nam Bộ về xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; Nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ về đại đoàn kết các dân tộc tại địa phương; Những yếu tố tâm lý tộc người tác động đến tâm trạng và nguyện vọng về việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương; Mức độ ảnh hưởng của các biến số đến tâm trạng và nguyện vọng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại vùng Tây Nam Bộ).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam