Một số phương pháp phân tích định tính

Bộ

Phan Thị Mai Hương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/2001 - 16/04/2024

Tâm lý học, Phương pháp tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần trang bị thêm kiến thức về mặt phương pháp cho cán bộ nghiên cứu và những người quan tâm đến phương pháp nghiên cứu tâm lý học; Từng bước xây dựng hệ thống tư liệu về phương pháp nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học.  

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần trang bị thêm kiến thức về mặt phương pháp cho cán bộ nghiên cứu và những người quan tâm đến phương pháp nghiên cứu tâm lý học; Từng bước xây dựng hệ thống tư liệu về phương pháp nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học.  

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày  trong 2 phần. Phần I: Phương pháp phân tích câu chuyện cuộc đời (Nội dung phương pháp, những yếu tố về lý thuyết và phương pháp, ví dụ mẫu về phân tích tự chuyện của Claire: sự rèn luyện về phẩm cách; Áp dụng phương pháp phân tích câu chuyện cuộc đời với 2 ca nghiện ma tuý). Phần II: Phương pháp phân tích tài liệu của Gillet (Nội dung phương pháp, giải thích phương pháp, các bước tiến hành phân tích một bài nói; Bài phân tích văn bản mẫu: “Từ nhà nước trở về xã hội”; Áp dụng phương pháp phân tích cái nhìn đối với tương lai và quá khứ của thanh niên nghiện ma tuý).
Các tin khác

Một số phương pháp phân tích định tính

Bộ

Phan Thị Mai Hương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/2001 - 16/04/2024

Tâm lý học, Phương pháp tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần trang bị thêm kiến thức về mặt phương pháp cho cán bộ nghiên cứu và những người quan tâm đến phương pháp nghiên cứu tâm lý học; Từng bước xây dựng hệ thống tư liệu về phương pháp nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học.  

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần trang bị thêm kiến thức về mặt phương pháp cho cán bộ nghiên cứu và những người quan tâm đến phương pháp nghiên cứu tâm lý học; Từng bước xây dựng hệ thống tư liệu về phương pháp nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học.  

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày  trong 2 phần. Phần I: Phương pháp phân tích câu chuyện cuộc đời (Nội dung phương pháp, những yếu tố về lý thuyết và phương pháp, ví dụ mẫu về phân tích tự chuyện của Claire: sự rèn luyện về phẩm cách; Áp dụng phương pháp phân tích câu chuyện cuộc đời với 2 ca nghiện ma tuý). Phần II: Phương pháp phân tích tài liệu của Gillet (Nội dung phương pháp, giải thích phương pháp, các bước tiến hành phân tích một bài nói; Bài phân tích văn bản mẫu: “Từ nhà nước trở về xã hội”; Áp dụng phương pháp phân tích cái nhìn đối với tương lai và quá khứ của thanh niên nghiện ma tuý).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam