Động cơ thành đạt trong khoa học của cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Bộ

Lê Thanh Hương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/2001 - 16/04/2024

Tâm lý học, Động cơ thành đạt, Cán bộ nghiên cứu

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ thành đạt của họ, từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể dưới góc độ tâm lý học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm.   

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ thành đạt của họ, từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể dưới góc độ tâm lý học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm.   

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần I: Giới thiệu tổng quát về đề tài. Phần II: Cơ sở lý luận của đề tài (Động cơ thành đạt - Một số vấn đề nghiên cứu trong tâm lý học; Cơ sở phương pháp luận và một số khái niệm cơ bản được sử dụng trong đề tài). Phần III: Phân tích kết quả khảo sát thực tiễn (Giới thiệu tổng quát về khách thể nghiên cứu; Đánh giá chung về động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của các cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia; Một số quan niệm liên quan tới sự thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp; Môi trường làm việc; Mức độ thoả mãn của cán bộ nghiên cứu đối với một số khía cạnh khác nhau trong cuộc sống; So sánh nhóm khách thể có động cơ thành đạt cao và nhóm khách thể có động cơ thành đạt thấp).
Các tin khác

Động cơ thành đạt trong khoa học của cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Bộ

Lê Thanh Hương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/2001 - 16/04/2024

Tâm lý học, Động cơ thành đạt, Cán bộ nghiên cứu

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ thành đạt của họ, từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể dưới góc độ tâm lý học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm.   

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ thành đạt của họ, từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể dưới góc độ tâm lý học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm.   

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần I: Giới thiệu tổng quát về đề tài. Phần II: Cơ sở lý luận của đề tài (Động cơ thành đạt - Một số vấn đề nghiên cứu trong tâm lý học; Cơ sở phương pháp luận và một số khái niệm cơ bản được sử dụng trong đề tài). Phần III: Phân tích kết quả khảo sát thực tiễn (Giới thiệu tổng quát về khách thể nghiên cứu; Đánh giá chung về động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của các cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia; Một số quan niệm liên quan tới sự thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp; Môi trường làm việc; Mức độ thoả mãn của cán bộ nghiên cứu đối với một số khía cạnh khác nhau trong cuộc sống; So sánh nhóm khách thể có động cơ thành đạt cao và nhóm khách thể có động cơ thành đạt thấp).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam