Cách ứng phó trong những hoàn cảnh khó khăn của trẻ vị thành niên hiện nay

Bộ

Phan Thị Mai Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2004 - 16/04/2024

Tâm lý học, Trẻ vị thành niên, Tâm lý trẻ vị thành niên

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp kiến thức cho các đối tượng quan tâm về cách ứng phó của trẻ vị thành niên trong những tình huống khó khăn, những nhân tố góp phần hình thành các cách ứng phó nhất định (những lý luận về hành vi ứng phó trong tâm lý học; thực trạng về các cách ứng phó của trẻ vị thành niên ở nước ta hiện nay trong những hoàn cảnh khó khăn; tìm hiểu mối liên quan của cách ứng phó trong những hoàn cảnh khó khăn với các nhân tố xã hội và nhân cách) ; Đề xuất những ý kiến về chương trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên từ phương dịên tâm lý học.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp kiến thức cho các đối tượng quan tâm về cách ứng phó của trẻ vị thành niên trong những tình huống khó khăn, những nhân tố góp phần hình thành các cách ứng phó nhất định (những lý luận về hành vi ứng phó trong tâm lý học; thực trạng về các cách ứng phó của trẻ vị thành niên ở nước ta hiện nay trong những hoàn cảnh khó khăn; tìm hiểu mối liên quan của cách ứng phó trong những hoàn cảnh khó khăn với các nhân tố xã hội và nhân cách) ; Đề xuất những ý kiến về chương trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên từ phương dịên tâm lý học.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong bảy chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu. Chương 2: Về hành vi ứng phó. Chương 3: Về trẻ vị thành niên. Chương 4: Tổ chức nghiên cứu thực tiễn. Chương 5: Các tình huống khó khăn khác nhau và cách ứng phó của trẻ vị thành niên. Chương 6: So sánh cách ứng phó của các nhóm trẻ khác nhau. Chương 7: Mối tương quan giữa cách ứng phó với những nhân tố xã hội và nhân cách.
Các tin khác

Cách ứng phó trong những hoàn cảnh khó khăn của trẻ vị thành niên hiện nay

Bộ

Phan Thị Mai Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2004 - 16/04/2024

Tâm lý học, Trẻ vị thành niên, Tâm lý trẻ vị thành niên

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp kiến thức cho các đối tượng quan tâm về cách ứng phó của trẻ vị thành niên trong những tình huống khó khăn, những nhân tố góp phần hình thành các cách ứng phó nhất định (những lý luận về hành vi ứng phó trong tâm lý học; thực trạng về các cách ứng phó của trẻ vị thành niên ở nước ta hiện nay trong những hoàn cảnh khó khăn; tìm hiểu mối liên quan của cách ứng phó trong những hoàn cảnh khó khăn với các nhân tố xã hội và nhân cách) ; Đề xuất những ý kiến về chương trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên từ phương dịên tâm lý học.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp kiến thức cho các đối tượng quan tâm về cách ứng phó của trẻ vị thành niên trong những tình huống khó khăn, những nhân tố góp phần hình thành các cách ứng phó nhất định (những lý luận về hành vi ứng phó trong tâm lý học; thực trạng về các cách ứng phó của trẻ vị thành niên ở nước ta hiện nay trong những hoàn cảnh khó khăn; tìm hiểu mối liên quan của cách ứng phó trong những hoàn cảnh khó khăn với các nhân tố xã hội và nhân cách) ; Đề xuất những ý kiến về chương trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên từ phương dịên tâm lý học.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong bảy chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu. Chương 2: Về hành vi ứng phó. Chương 3: Về trẻ vị thành niên. Chương 4: Tổ chức nghiên cứu thực tiễn. Chương 5: Các tình huống khó khăn khác nhau và cách ứng phó của trẻ vị thành niên. Chương 6: So sánh cách ứng phó của các nhóm trẻ khác nhau. Chương 7: Mối tương quan giữa cách ứng phó với những nhân tố xã hội và nhân cách.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam