Mối quan hệ văn hoá thời tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc

Bộ

Trình Năng Chung

Viện Khảo cổ học

Viện Khảo cổ học

01/01/2005 - 16/04/2024

Khảo cổ học, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trình Năng Chung. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Sự phân bố và đặc trưng của các nền văn hoá từ thời đại đá cũ đến hậu kỳ đá mới – sơ kỳ kim khí ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Trên cơ sở đó xác lập bản đồ khảo cổ học thời tiền sử ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc; Nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và văn hoá ở những khu vực cụ thể, trong từng giai đoạn cụ thể ở các khu vực nói trên; Phân tích so sánh các văn hoá tiền sử ở Bắc Việt Nam với các văn hoá đồng đại ở Nam Trung Quốc. Tìm hiểu mối quan hệ văn hoá giữa hai khu vực nói trên và xác định vị trí của các văn hoá tiền sử Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc trong nền cảnh văn hoá tiền sử khu vực Đông Nam Á.

Các tin khác

Mối quan hệ văn hoá thời tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc

Bộ

Trình Năng Chung

Viện Khảo cổ học

Viện Khảo cổ học

01/01/2005 - 16/04/2024

Khảo cổ học, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trình Năng Chung. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Sự phân bố và đặc trưng của các nền văn hoá từ thời đại đá cũ đến hậu kỳ đá mới – sơ kỳ kim khí ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Trên cơ sở đó xác lập bản đồ khảo cổ học thời tiền sử ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc; Nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và văn hoá ở những khu vực cụ thể, trong từng giai đoạn cụ thể ở các khu vực nói trên; Phân tích so sánh các văn hoá tiền sử ở Bắc Việt Nam với các văn hoá đồng đại ở Nam Trung Quốc. Tìm hiểu mối quan hệ văn hoá giữa hai khu vực nói trên và xác định vị trí của các văn hoá tiền sử Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc trong nền cảnh văn hoá tiền sử khu vực Đông Nam Á.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam