Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đối với sự hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiểu số phía Bắc

Bộ

Đỗ Long

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1993 - 01/01/1995

Tâm lý học, Ý thức sản xuất hàng hoá, Tác động kinh tế thị trường, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số ở phía Bắc nước ta; Phân tích các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường tới sự hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiếu số phía Bắc; Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, rút ra những nhận định và đề xuất các kiến nghị góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá ở các vùng đông bào các dân tộc thiếu số anh em.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số ở phía Bắc nước ta; Phân tích các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường tới sự hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiếu số phía Bắc; Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, rút ra những nhận định và đề xuất các kiến nghị góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá ở các vùng đông bào các dân tộc thiếu số anh em.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 phần. Phần I: Một số vấn đề lý luận (Về  sản xuất hàng hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số; Khái niệm về ý thức sản xuất hàng hoá; Về sự manh nha của ý thức sản xuất hàng hoá). Phần II: Phân tích kết quả điều tra (Mức độ hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiếu số phía Bắc; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiếu số phía Bắc; Một số quan tâm và nguyện vọng của các dân tộc thiếu số phía Bắc).
Các tin khác

Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đối với sự hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiểu số phía Bắc

Bộ

Đỗ Long

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1993 - 01/01/1995

Tâm lý học, Ý thức sản xuất hàng hoá, Tác động kinh tế thị trường, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số ở phía Bắc nước ta; Phân tích các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường tới sự hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiếu số phía Bắc; Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, rút ra những nhận định và đề xuất các kiến nghị góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá ở các vùng đông bào các dân tộc thiếu số anh em.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số ở phía Bắc nước ta; Phân tích các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường tới sự hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiếu số phía Bắc; Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, rút ra những nhận định và đề xuất các kiến nghị góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá ở các vùng đông bào các dân tộc thiếu số anh em.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 phần. Phần I: Một số vấn đề lý luận (Về  sản xuất hàng hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số; Khái niệm về ý thức sản xuất hàng hoá; Về sự manh nha của ý thức sản xuất hàng hoá). Phần II: Phân tích kết quả điều tra (Mức độ hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiếu số phía Bắc; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành ý thức sản xuất hàng hoá của các dân tộc thiếu số phía Bắc; Một số quan tâm và nguyện vọng của các dân tộc thiếu số phía Bắc).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam