15 năm phát triển của tâm lý học Việt Nam (1986-2000) - Thực trạng và triển vọng

Bộ

Vũ Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/2002 - 16/04/2024

Tâm lý học, Nghiên cứu tâm lý học, Đào tạo tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm bước đầu tổng kết và đánh giá thực trạng phát triển của Tâm lý học Việt Nam sau 15 năm đổi mới đất nước (1986-2000) - những thành tựu đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục. Trên cơ sở tổng kết và đánh giá thực trạng phát triển của Tâm lý học Việt Nam, đề xuất một số kiến nghị về định hướng phát triển của Tâm lý học nước ta trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21. 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm bước đầu tổng kết và đánh giá thực trạng phát triển của Tâm lý học Việt Nam sau 15 năm đổi mới đất nước (1986-2000) - những thành tựu đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục. Trên cơ sở tổng kết và đánh giá thực trạng phát triển của Tâm lý học Việt Nam, đề xuất một số kiến nghị về định hướng phát triển của Tâm lý học nước ta trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21. 

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 chương: Chương I: Hoạt động đào tạo tâm lý học ở nước ta từ năm 1986-2000 (Đào tạo bậc đại học về Tâm lý học ở nước ta; Đào tạo bậc sau đại học về Tâm lý học ở nước ta; Nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành tâm lý học; Đánh giá chung về hoạt động đào tạo tâm lý học ở nước ta). Chương II: Hoạt động nghiên cứu tâm lý học ở nước ta giai đoạn 1986-2000 (Hoạt động nghiên cứu tâm lý học; Các cơ sở thực hiện hoạt động nghiên cứu tâm lý học; Đánh giá chung về hoạt động nghiên cứu tâm lý học ở nước ta).

Các tin khác

15 năm phát triển của tâm lý học Việt Nam (1986-2000) - Thực trạng và triển vọng

Bộ

Vũ Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/2002 - 16/04/2024

Tâm lý học, Nghiên cứu tâm lý học, Đào tạo tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm bước đầu tổng kết và đánh giá thực trạng phát triển của Tâm lý học Việt Nam sau 15 năm đổi mới đất nước (1986-2000) - những thành tựu đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục. Trên cơ sở tổng kết và đánh giá thực trạng phát triển của Tâm lý học Việt Nam, đề xuất một số kiến nghị về định hướng phát triển của Tâm lý học nước ta trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21. 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm bước đầu tổng kết và đánh giá thực trạng phát triển của Tâm lý học Việt Nam sau 15 năm đổi mới đất nước (1986-2000) - những thành tựu đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục. Trên cơ sở tổng kết và đánh giá thực trạng phát triển của Tâm lý học Việt Nam, đề xuất một số kiến nghị về định hướng phát triển của Tâm lý học nước ta trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21. 

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 chương: Chương I: Hoạt động đào tạo tâm lý học ở nước ta từ năm 1986-2000 (Đào tạo bậc đại học về Tâm lý học ở nước ta; Đào tạo bậc sau đại học về Tâm lý học ở nước ta; Nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành tâm lý học; Đánh giá chung về hoạt động đào tạo tâm lý học ở nước ta). Chương II: Hoạt động nghiên cứu tâm lý học ở nước ta giai đoạn 1986-2000 (Hoạt động nghiên cứu tâm lý học; Các cơ sở thực hiện hoạt động nghiên cứu tâm lý học; Đánh giá chung về hoạt động nghiên cứu tâm lý học ở nước ta).

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam