Diễn biến tâm lý cư dân đô thị

Bộ

Trần Hiệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1993 - 21/04/2024

Tâm lý học, Tâm lý cư dân đô thị, Cư dân đô thị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Hiệp. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu diễn biến tâm lý của cư dân đô thị trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường (các yếu tố tâm lý tích cực mới nảy sinh trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường; Các yếu tố tâm lý có tác động tiêu cực  đối với quá trình chuyển đổi kinh tế và thực hiện công cuộc đổi mới); Từ những phân tích về diễn biến tâm lý trong các tầng lớp cư dân đô thị đề xuất các kiến nghị góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới đất nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Hiệp. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu diễn biến tâm lý của cư dân đô thị trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường (các yếu tố tâm lý tích cực mới nảy sinh trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường; Các yếu tố tâm lý có tác động tiêu cực  đối với quá trình chuyển đổi kinh tế và thực hiện công cuộc đổi mới); Từ những phân tích về diễn biến tâm lý trong các tầng lớp cư dân đô thị đề xuất các kiến nghị góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới đất nước.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1:  Khách thể nghiên cứu và giới hạn của đề tài (Khách thể nghiên cứu; Giới hạn nghiên cứu của đề tài); Phần II: Phương pháp nghiên cứu (Các nguyên tắc có tính phương pháp luận để nghiên cứu; Các phương pháp nghiên cứu cụ thể; Huấn luyện điều tra viên; Chọn mẫu nghiên cứu). Phần III: Phân tích kết quả điều tra (Sự thích nghi của các tầng lớp cư dân đô thị trong điều kiện chuyển đổi sang cơ chế thị trường; Tâm trạng của các tầng lớp cư dân đô thị; Thái độ của các tầng lớp cư dân đô thị; Các nguyện vọng của các tầng lớp cư dân đô thị).
Các tin khác

Diễn biến tâm lý cư dân đô thị

Bộ

Trần Hiệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1993 - 21/04/2024

Tâm lý học, Tâm lý cư dân đô thị, Cư dân đô thị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Hiệp. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu diễn biến tâm lý của cư dân đô thị trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường (các yếu tố tâm lý tích cực mới nảy sinh trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường; Các yếu tố tâm lý có tác động tiêu cực  đối với quá trình chuyển đổi kinh tế và thực hiện công cuộc đổi mới); Từ những phân tích về diễn biến tâm lý trong các tầng lớp cư dân đô thị đề xuất các kiến nghị góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới đất nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Hiệp. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu diễn biến tâm lý của cư dân đô thị trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường (các yếu tố tâm lý tích cực mới nảy sinh trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường; Các yếu tố tâm lý có tác động tiêu cực  đối với quá trình chuyển đổi kinh tế và thực hiện công cuộc đổi mới); Từ những phân tích về diễn biến tâm lý trong các tầng lớp cư dân đô thị đề xuất các kiến nghị góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới đất nước.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1:  Khách thể nghiên cứu và giới hạn của đề tài (Khách thể nghiên cứu; Giới hạn nghiên cứu của đề tài); Phần II: Phương pháp nghiên cứu (Các nguyên tắc có tính phương pháp luận để nghiên cứu; Các phương pháp nghiên cứu cụ thể; Huấn luyện điều tra viên; Chọn mẫu nghiên cứu). Phần III: Phân tích kết quả điều tra (Sự thích nghi của các tầng lớp cư dân đô thị trong điều kiện chuyển đổi sang cơ chế thị trường; Tâm trạng của các tầng lớp cư dân đô thị; Thái độ của các tầng lớp cư dân đô thị; Các nguyện vọng của các tầng lớp cư dân đô thị).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam