Diễn biến tâm lý nông dân dưới tác động của Nghị quyết 10 - Bộ Chính trị

Bộ

Đỗ Long

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Tâm lý học xã hội

01/01/1992 - 16/04/2024

Tác động Khoán 10, Tâm lý nông dân, Tâm lý học, Nông dân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đỗ Long. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần I: Cơ sở kinh tế - xã hội: điều kiện đầu tiên hình thành và diễn biến của tâm lý nông dân trong giai đoạn hiện nay (Các yếu tố kinh tế - xã hội thuộc về lịch sử văn hoá tác động đến tâm lý nông dân). Phần II: Diễn biến của tâm lý nông dân đưới tác động của khoán 10 (Những chuyển biến trong nhận thức của  người nông dân dưới ảnh hưởng của khoán 10 và chính sách kinh tế hàng hoá; Một số biến đổi và tình cảm của người nông dân sau khoán 10; Diễn biến năng lực của người nông dân dưới tác động của khoán 10; Diễn biến nhu cầu của người nông dân sau khoán 10; Sự tương quan của “cái cá nhân” và “cái tập thể” trong tính cách người nông dân hiện nay; Vài nét về dư luận xã hội ở nông thôn sau khoán 10;  Biến đổi về nhóm trong nông thôn hiện nay; Những biến đổi của chuẩn mực trong tâm lý nông dân sau khoán 10; Những biến đổi trong tâm lý của nông dân thể hiện qua phong tục sau khoán 10). Phần III: Kết luận và kiến nghị.
Các tin khác

Diễn biến tâm lý nông dân dưới tác động của Nghị quyết 10 - Bộ Chính trị

Bộ

Đỗ Long

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Tâm lý học xã hội

01/01/1992 - 16/04/2024

Tác động Khoán 10, Tâm lý nông dân, Tâm lý học, Nông dân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đỗ Long. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần I: Cơ sở kinh tế - xã hội: điều kiện đầu tiên hình thành và diễn biến của tâm lý nông dân trong giai đoạn hiện nay (Các yếu tố kinh tế - xã hội thuộc về lịch sử văn hoá tác động đến tâm lý nông dân). Phần II: Diễn biến của tâm lý nông dân đưới tác động của khoán 10 (Những chuyển biến trong nhận thức của  người nông dân dưới ảnh hưởng của khoán 10 và chính sách kinh tế hàng hoá; Một số biến đổi và tình cảm của người nông dân sau khoán 10; Diễn biến năng lực của người nông dân dưới tác động của khoán 10; Diễn biến nhu cầu của người nông dân sau khoán 10; Sự tương quan của “cái cá nhân” và “cái tập thể” trong tính cách người nông dân hiện nay; Vài nét về dư luận xã hội ở nông thôn sau khoán 10;  Biến đổi về nhóm trong nông thôn hiện nay; Những biến đổi của chuẩn mực trong tâm lý nông dân sau khoán 10; Những biến đổi trong tâm lý của nông dân thể hiện qua phong tục sau khoán 10). Phần III: Kết luận và kiến nghị.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam