Báo cáo kinh tế và chính trị thế giới 2006-2007

Bộ

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 16/04/2024

Chính trị thế giới, Kinh tế chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Nguyễn Xuân Thắng. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới và khu vực năm 2006 (Tổng quan kinh tế thế giới và khu vực năm 2006, tổng quan về chính trị thế giới và khu vực năm 2006); Chương 2: Nghiên cứu một số đặc điểm chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế năm 2006 (Những đặc điểm nổi bật nhất trong năm trên các khía cạnh: thương mại, đầu tư và tài chính - tiền tệ); Chương 3: Nghiên cứu những đặc điểm chủ yếu của chính trị thế giới năm 2006 (Những đặc điểm nổi bật nhất trong năm trên các khía cạnh: cục diện và trật tự chính trị thế giới, các vấn đề an ninh, xung đột và hoà bình…); Chương 4: Đánh giá triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 trên các khía cạnh cơ bản như các đặc điểm kinh tế vĩ mô, thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ; Các vấn đề an ninh, hoà bình và xung đột, cấn vấn đề về cục diện và trật tự chính trị thế giới… Trên cơ sở đó, đánh giá những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị thế giới và đưa ra một số khuyến nghị về đối sách cho Việt Nam.
Các tin khác

Báo cáo kinh tế và chính trị thế giới 2006-2007

Bộ

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 16/04/2024

Chính trị thế giới, Kinh tế chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Nguyễn Xuân Thắng. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới và khu vực năm 2006 (Tổng quan kinh tế thế giới và khu vực năm 2006, tổng quan về chính trị thế giới và khu vực năm 2006); Chương 2: Nghiên cứu một số đặc điểm chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế năm 2006 (Những đặc điểm nổi bật nhất trong năm trên các khía cạnh: thương mại, đầu tư và tài chính - tiền tệ); Chương 3: Nghiên cứu những đặc điểm chủ yếu của chính trị thế giới năm 2006 (Những đặc điểm nổi bật nhất trong năm trên các khía cạnh: cục diện và trật tự chính trị thế giới, các vấn đề an ninh, xung đột và hoà bình…); Chương 4: Đánh giá triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 trên các khía cạnh cơ bản như các đặc điểm kinh tế vĩ mô, thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ; Các vấn đề an ninh, hoà bình và xung đột, cấn vấn đề về cục diện và trật tự chính trị thế giới… Trên cơ sở đó, đánh giá những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị thế giới và đưa ra một số khuyến nghị về đối sách cho Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam