Mô hình phát triển của các nước Bắc Âu

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

Chiến lược phát triển, Mô hình phát triển Bắc Âu

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Công Tuấn  làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu những đặc điểm, nội dung, điều kiện áp dụng, ưu điểm và hạn chế của mô hình phát triển của các nước Bắc Âu. Mô hình này được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia này như thế nào, thực chất của nó về chính trị, kinh tế, xã hội là gì ? Những vận động điều chỉnh để phát triển hiện nay của nó là gì ? Tính phổ biến và tính đặc thù quốc gia là gì ? Những đánh giá của thế giới (cả thành công và yếu kém) là gì ? Những nước đi sau có thể học từ đó những kinh nghiệm thành công và chưa hoàn hảo ? Đó là những câu hỏi được đề tài giải quyết.

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Công Tuấn  làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu những đặc điểm, nội dung, điều kiện áp dụng, ưu điểm và hạn chế của mô hình phát triển của các nước Bắc Âu. Mô hình này được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia này như thế nào, thực chất của nó về chính trị, kinh tế, xã hội là gì ? Những vận động điều chỉnh để phát triển hiện nay của nó là gì ? Tính phổ biến và tính đặc thù quốc gia là gì ? Những đánh giá của thế giới (cả thành công và yếu kém) là gì ? Những nước đi sau có thể học từ đó những kinh nghiệm thành công và chưa hoàn hảo ? Đó là những câu hỏi được đề tài giải quyết.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về mô hình phát triển chính trị, kinh tế, xã hội Bắc Âu. Chương 2: Tính phổ biến và tính đặc thù quốc gia của mô hình phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của các nước Bắc Âu. Chương 3: So sánh mô hình phát triển giữa các nước Bắc Âu, đánh giá thành công, hạn chế. Xu hướng cải cách, điều chỉnh của mô hình này trong tương lai.

Các tin khác

Mô hình phát triển của các nước Bắc Âu

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

Chiến lược phát triển, Mô hình phát triển Bắc Âu

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Công Tuấn  làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu những đặc điểm, nội dung, điều kiện áp dụng, ưu điểm và hạn chế của mô hình phát triển của các nước Bắc Âu. Mô hình này được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia này như thế nào, thực chất của nó về chính trị, kinh tế, xã hội là gì ? Những vận động điều chỉnh để phát triển hiện nay của nó là gì ? Tính phổ biến và tính đặc thù quốc gia là gì ? Những đánh giá của thế giới (cả thành công và yếu kém) là gì ? Những nước đi sau có thể học từ đó những kinh nghiệm thành công và chưa hoàn hảo ? Đó là những câu hỏi được đề tài giải quyết.

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Công Tuấn  làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu những đặc điểm, nội dung, điều kiện áp dụng, ưu điểm và hạn chế của mô hình phát triển của các nước Bắc Âu. Mô hình này được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia này như thế nào, thực chất của nó về chính trị, kinh tế, xã hội là gì ? Những vận động điều chỉnh để phát triển hiện nay của nó là gì ? Tính phổ biến và tính đặc thù quốc gia là gì ? Những đánh giá của thế giới (cả thành công và yếu kém) là gì ? Những nước đi sau có thể học từ đó những kinh nghiệm thành công và chưa hoàn hảo ? Đó là những câu hỏi được đề tài giải quyết.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về mô hình phát triển chính trị, kinh tế, xã hội Bắc Âu. Chương 2: Tính phổ biến và tính đặc thù quốc gia của mô hình phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của các nước Bắc Âu. Chương 3: So sánh mô hình phát triển giữa các nước Bắc Âu, đánh giá thành công, hạn chế. Xu hướng cải cách, điều chỉnh của mô hình này trong tương lai.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam