Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xã hội dân sự và Liên minh Châu Âu

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2005 - 01/01/2006

Liên minh Châu Âu, Xã hội dân sự, EU, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Công Tuấn làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những vấn đề liên quan tới xã hội dân sự của EU hiện nay, những cơ chế tạo điều kiện cho xã hội dân sự phát triển của EU, về sự cần thiết của xã hội dân sự và sự tham gia của xã hội dân sự vào các thể chế Châu Âu; Nghiên cứu về vai trò, vị trí, sự tham gia của xã hội dân sự trong quá trình ra các quyết định; Nghiên cứu về những nguy cơ, mặt trái của xã hội dân sự , những trở ngại thách thức, cơ hội… ở cấp quản trị trong Liên minh Châu Âu. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Xã hội dân sự tại EU; Chương 3: Phân tích xã hội dân sự; Chương 4: Kết luận và khuyến nghị.
Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xã hội dân sự và Liên minh Châu Âu

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2005 - 01/01/2006

Liên minh Châu Âu, Xã hội dân sự, EU, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Công Tuấn làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những vấn đề liên quan tới xã hội dân sự của EU hiện nay, những cơ chế tạo điều kiện cho xã hội dân sự phát triển của EU, về sự cần thiết của xã hội dân sự và sự tham gia của xã hội dân sự vào các thể chế Châu Âu; Nghiên cứu về vai trò, vị trí, sự tham gia của xã hội dân sự trong quá trình ra các quyết định; Nghiên cứu về những nguy cơ, mặt trái của xã hội dân sự , những trở ngại thách thức, cơ hội… ở cấp quản trị trong Liên minh Châu Âu. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Xã hội dân sự tại EU; Chương 3: Phân tích xã hội dân sự; Chương 4: Kết luận và khuyến nghị.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam