Điều tra cơ bản kinh tế - xã hội - môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ

Nguyễn Hồng Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2007 - 01/01/2008

Phát triển bền vững, Điều tra cơ bản vùng, Phát triển vùng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Hồng Quang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung vào  vấn đề xây dựng khung lý thuyết điều tra cơ bản các yếu tố phát triển bền vững vùng kinh tế ở Việt Nam, trong đó cụ thể hoá đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Điều tra cơ bản về các yếu tố phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Phân tích, đánh giá các chỉ số, nhân tố tạo nên sự hài hòa trong phát triển kinh tế-xã hội-môi trường; Phân tích, đánh giá thực trạng và xu hướng diễn biến với những cảnh báo trên quan điểm bền vững đối với quá trình phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Các tin khác

Điều tra cơ bản kinh tế - xã hội - môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ

Nguyễn Hồng Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2007 - 01/01/2008

Phát triển bền vững, Điều tra cơ bản vùng, Phát triển vùng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Hồng Quang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung vào  vấn đề xây dựng khung lý thuyết điều tra cơ bản các yếu tố phát triển bền vững vùng kinh tế ở Việt Nam, trong đó cụ thể hoá đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Điều tra cơ bản về các yếu tố phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Phân tích, đánh giá các chỉ số, nhân tố tạo nên sự hài hòa trong phát triển kinh tế-xã hội-môi trường; Phân tích, đánh giá thực trạng và xu hướng diễn biến với những cảnh báo trên quan điểm bền vững đối với quá trình phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam