Tâm trạng và nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ trong việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc

Bộ

Đỗ Long

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 21/04/2024

Dân tộc, Đoàn kết dân tộc, Tâm lý học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Xác định thực trạng tâm tư, nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ trong việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết tại địa phương và những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến khối đoàn kết đó; Đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết các dân tộc ngày một vững chắc hơn giữa người Kinh, người Khơme và người Hoa tại miền Tây Nam Bộ.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Xác định thực trạng tâm tư, nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ trong việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết tại địa phương và những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến khối đoàn kết đó; Đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết các dân tộc ngày một vững chắc hơn giữa người Kinh, người Khơme và người Hoa tại miền Tây Nam Bộ.

Các tin khác

Tâm trạng và nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ trong việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc

Bộ

Đỗ Long

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 21/04/2024

Dân tộc, Đoàn kết dân tộc, Tâm lý học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Xác định thực trạng tâm tư, nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ trong việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết tại địa phương và những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến khối đoàn kết đó; Đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết các dân tộc ngày một vững chắc hơn giữa người Kinh, người Khơme và người Hoa tại miền Tây Nam Bộ.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Xác định thực trạng tâm tư, nguyện vọng của cư dân Tây Nam Bộ trong việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết tại địa phương và những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến khối đoàn kết đó; Đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết các dân tộc ngày một vững chắc hơn giữa người Kinh, người Khơme và người Hoa tại miền Tây Nam Bộ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam