Nghị định thư “Quan hệ Nga-ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI”

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

Quan hệ Nga-ASEAN, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do  PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những động thái mới trong quan hệ Nga-ASEAN; Những ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại của cả hai phía; Xu thế tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Nga-ASEAN; Triển vọng phát tiển quan hệ hợp tác Nga-ASEAN; Vị trí và vai trò của Việt Nam trong quan hệ Nga-ASEAN.
Các tin khác

Nghị định thư “Quan hệ Nga-ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI”

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

Quan hệ Nga-ASEAN, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do  PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những động thái mới trong quan hệ Nga-ASEAN; Những ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại của cả hai phía; Xu thế tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Nga-ASEAN; Triển vọng phát tiển quan hệ hợp tác Nga-ASEAN; Vị trí và vai trò của Việt Nam trong quan hệ Nga-ASEAN.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam