Một số vấn đề phát triển chủ yếu của Cộng đồng các nước độc lập (SNG) hiện nay

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2005 - 01/01/2006

SNG, Cộng đồng các quốc gia độc lập

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào quá trình phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập- SNG, phân tích xu thế phát triển sau những chuyển biến chính trị diễn ra tại một số nước cộng hoà thuộc SNG vừa qua, những triển vọng phát triển và những tác động của nó đối với khu vực và thế giới.
Các tin khác

Một số vấn đề phát triển chủ yếu của Cộng đồng các nước độc lập (SNG) hiện nay

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2005 - 01/01/2006

SNG, Cộng đồng các quốc gia độc lập

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào quá trình phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập- SNG, phân tích xu thế phát triển sau những chuyển biến chính trị diễn ra tại một số nước cộng hoà thuộc SNG vừa qua, những triển vọng phát triển và những tác động của nó đối với khu vực và thế giới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam