Một số vấn đề chính trị – xã hội của Liên bang Nga trong giai đoạn chuyển đổi

Bộ

Nguyễn An Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 21/04/2024

Chính trị, Xã hội, Nga

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn An Hà  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những nhân tố tác động tới quá trình phát triển của nước Nga đầu thế kỷ XXI, những vấn đề cơ bản trong đường lối đối nội, đối ngoại của Liên bang Nga.
Các tin khác

Một số vấn đề chính trị – xã hội của Liên bang Nga trong giai đoạn chuyển đổi

Bộ

Nguyễn An Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 21/04/2024

Chính trị, Xã hội, Nga

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn An Hà  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những nhân tố tác động tới quá trình phát triển của nước Nga đầu thế kỷ XXI, những vấn đề cơ bản trong đường lối đối nội, đối ngoại của Liên bang Nga.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam