Các vấn đề xã hội chủ yếu ở EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2005 - 24/04/2024

Xã hội, EU

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Công Tuấn làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung trình bày tổng quan những vấn đề xã hội chủ yếu hiện nay của EU, các chính sách liên quan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Các tin khác

Các vấn đề xã hội chủ yếu ở EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2005 - 24/04/2024

Xã hội, EU

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Công Tuấn làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung trình bày tổng quan những vấn đề xã hội chủ yếu hiện nay của EU, các chính sách liên quan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam