Sự phát triển vùng của Italia

Bộ

Bùi Nhật Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2004 - 01/01/2005

Phát triển vùng

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Nhật Quang  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những chính sách phát triển vùng và những biện pháp hạn chế chênh lệch phát triển vùng của Italia.
Các tin khác

Sự phát triển vùng của Italia

Bộ

Bùi Nhật Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2004 - 01/01/2005

Phát triển vùng

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Nhật Quang  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào những chính sách phát triển vùng và những biện pháp hạn chế chênh lệch phát triển vùng của Italia.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam