Nga và những tiếp cận chính sách trước và sau khi gia nhập WTO

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2003 - 01/01/2004

Hội nhập kinh tế quốc tế, Gia nhập WTO

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào quá trình phấn đấu gia nhập WTO của Nga trên các phương diện: Những yêu cầu trong quá trình đàm phán gia nhập WTO đòi hỏi Nga phải thực hiện; Những cải tổ về kinh tế và tác động của những cải tổ này tới nước Nga cũng như khu vực và thế giới trong đó có Việt Nam.
Các tin khác

Nga và những tiếp cận chính sách trước và sau khi gia nhập WTO

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2003 - 01/01/2004

Hội nhập kinh tế quốc tế, Gia nhập WTO

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn  làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào quá trình phấn đấu gia nhập WTO của Nga trên các phương diện: Những yêu cầu trong quá trình đàm phán gia nhập WTO đòi hỏi Nga phải thực hiện; Những cải tổ về kinh tế và tác động của những cải tổ này tới nước Nga cũng như khu vực và thế giới trong đó có Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam