Thực trạng thi hành pháp luật lao động đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2000 - 01/01/2003

Pháp luật lao động, Lao động nữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ thực hiện. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: Tìm hiểu một số vấn đề về thực tiễn thi hành pháp luật lao động đối với lao động nữ làm việc trong khu vực ngoài doanh nghiệp nhà nước; Đánh giá một cách tương đối toàn diện những ưu điểm cũng như những tồn tại của pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động nữ trong khu vực ngoài doanh nghiệp nhà nước; Xác định độ "vênh" giữa quy định của pháp luật lao động và thực tiễn thi hành.
Các tin khác

Thực trạng thi hành pháp luật lao động đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2000 - 01/01/2003

Pháp luật lao động, Lao động nữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ thực hiện. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: Tìm hiểu một số vấn đề về thực tiễn thi hành pháp luật lao động đối với lao động nữ làm việc trong khu vực ngoài doanh nghiệp nhà nước; Đánh giá một cách tương đối toàn diện những ưu điểm cũng như những tồn tại của pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động nữ trong khu vực ngoài doanh nghiệp nhà nước; Xác định độ "vênh" giữa quy định của pháp luật lao động và thực tiễn thi hành.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam